สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
30 มิ.ย. 65 - 1 ก.ค. 65 การประชุมเวทีกำหนดการปรึกษาหารือขับเคลื่อนเกษตรยั่งยืนภาคใต้, สวนยางยั่งยืนและพื้นที่ กยท.เขตภาคใต้ตอนล่าง 40 100,000.00 88,864.00
1 ส.ค. 65 ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 1 10 5,000.00 -
1 ก.ย. 65 ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 2 10 4,500.00 -
14 ก.ค. 66 ประชุมกรอบ Project idea พืชร่วมยาง 7 0.00 0.00
รวม 67 109,500.00 2 88,864.00