สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 1

กิจกรรม : ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 1
วันที่ 01/08/2022 - 01/08/2022
งบประมาณที่ตั้งไว้ 5,000.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 10 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย
รายละเอียดกิจกรรม :