สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 2

กิจกรรม : ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 2
วันที่ 01/09/2022 - 01/09/2022
งบประมาณที่ตั้งไว้ 4,500.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 10 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย
รายละเอียดกิจกรรม :