สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

การประชุมเวทีกำหนดการปรึกษาหารือขับเคลื่อนเกษตรยั่งยืนภาคใต้, สวนยางยั่งยืนและพื้นที่ กยท.เขตภาคใต้ตอนล่าง

กิจกรรม : การประชุมเวทีกำหนดการปรึกษาหารือขับเคลื่อนเกษตรยั่งยืนภาคใต้, สวนยางยั่งยืนและพื้นที่ กยท.เขตภาคใต้ตอนล่าง
วันที่ 30/06/2022 - 01/07/2022
งบประมาณที่ตั้งไว้ 100,000.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 40 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย 1. ทีมวิชาการ
2.สมัชชาสุขภาพจังหวัดสุราษฎร์ธานี, นครศรีธรรมราช,
3. การยางแห่งประเทศไทย
4.สำนักงานสภาเกษตรกร จ.ตรัง, จ.ยะลา
รายละเอียดกิจกรรม :