สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ประชุมกรอบ Project idea พืชร่วมยาง

กิจกรรม : ประชุมกรอบ Project idea พืชร่วมยาง
วันที่ 14/07/2023 - 14/07/2023
งบประมาณที่ตั้งไว้ 0.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 7 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย คณะทำงาน
รายละเอียดกิจกรรม :