สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

การประชุมเวทีกำหนดการปรึกษาหารือขับเคลื่อนเกษตรยั่งยืนภาคใต้, สวนยางยั่งยืนและพื้นที่ กยท.เขตภาคใต้ตอนล่าง

30 มิถุนายน 2565
อารียา มอซูอารียา มอซู
รายงานจากพื้นที่
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

*

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

*

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 38 คน จากที่ตั้งไว้ 40 คน
ประกอบด้วย
  1. ทีมวิชาการ 2.สมัชชาสุขภาพจังหวัดสุราษฎร์ธานี, นครศรีธรรมราช,
  2. การยางแห่งประเทศไทย 4.สำนักงานสภาเกษตรกร จ.ตรัง, จ.ยะลา
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
7,000.00 0.00 81,864.00 0.00 0.00 0.00 88,864.00 lock_open