สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA) ด้านการจัดการระบบอาหารปลอดภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
19 มิ.ย. 61 ประชุมทีมวิจัยร่วมกับสจรส.มอ. 6 1,200.00 0.00
2 - 30 ก.ค. 61 ขอจริยธรรมการวิจัย 5 1,000.00 0.00
9 ส.ค. 61 ประชุมทีมวิจัย 5 0.00 0.00
10 ส.ค. 61 ค่าธรรมเนียมมหาวิทยาลัย 2 15,000.00 15,000.00
20 ส.ค. 61 - 30 ก.ย. 61 การกลั่นกรองนโยบาย แผนงาน โครงการหรือกิจกรรมโดยสาธารณะ (Public Screening) 25 11,500.00 0.00
1 มี.ค. 62 ประชุมผู้เกี่ยวข้องฯ ตำบลเขาแก้ว ครั้งที่ 1 20 20,000.00 6,080.00
15 มี.ค. 62 ประชุมผู้เกี่ยวข้องฯ ตำบลเขาแก้ว ครั้งที่2 34 10,000.00 8,700.00
20 มี.ค. 62 ประชุมผู้กี่ยวข้อง ฯ เทศบาลตำบลจันดี 24 10,000.00 5,600.00
25 มี.ค. 62 Public scoping ประชุมผู้เกี่ยวข้องอบต. ออกแบบและพัฒนาเครื่องมือเก็บข้อมูล ตำบลไสหร้า 38 10,000.00 9,300.00
13 - 17 พ.ค. 62 เก็บข้อมูลอาหารปลอดภัยจากสารเคมีระดับอุดมศึกษา 419 24,300.00 31,900.00
29 พ.ค. 62 เก็บข้อมูลนักเรียนโรงเรียนท่าศาลา (กลุ่มวัยรุ่น) 30 10,000.00 7,000.00
6 มิ.ย. 62 เก็บข้อมูลเทศบาลตำบลจันดี 50 15,000.00 11,220.00
7 มิ.ย. 62 เก็บข้อมูลตำบลเขาแก้ว 58 15,000.00 12,900.00
14 มิ.ย. 62 เก็บข้อมูลตำบลไสหร้า 53 20,000.00 12,300.00
15 มิ.ย. 62 ตรวจหาสารเคมีในเลือด 1500 2,000.00 45,000.00
รวม 2,269 165,000.00 15 165,000.00