สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA) ด้านการจัดการระบบอาหารปลอดภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประชุมผู้เกี่ยวข้องฯ ตำบลเขาแก้ว ครั้งที่ 1

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมผู้เกี่ยวข้องฯ ตำบลเขาแก้ว ครั้งที่1

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ประชุมผู้เกี่ยวข้องฯ ตำบลเขาแก้ว ครั้งที่1 มีผู้เข้าร่วม จำนวน 23 คน

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 23 คน จากที่ตั้งไว้ 20 คน
ประกอบด้วย

ประชาชน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 6,080.00 0.00 0.00 0.00 6,080.00 lock_open

ประชุมทีมวิจัย

9 สิงหาคม 2561
ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์
รายงานจากพื้นที่
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
  1. ชี้แจงความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ
  2. วางแผนเก็บรวบรวมข้อมูล โดยให้ทบทวนข้อมูลในประเด็นต่างๆ ด้านอาหารปลอดภัยของจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ทีมวิจัยทราบความก้าวหน้าของโครงการ ประเด็นในการทบทวนข้อมูล

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 4 คน จากที่ตั้งไว้ 5 คน
ประกอบด้วย

ทีมวิจัย

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open

ค่าธรรมเนียมมหาวิทยาลัย

10 สิงหาคม 2561
wannawanna
รายงานจากพื้นที่
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

  ค่าธรรมเนียมมหาวิทยาลัยร้อยละ 10 ของเงินที่ได้รับ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

  ค่าธรรมเนียมมหาวิทยาลัยร้อยละ 10 ของเงินที่ได้รับ

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 2 คน จากที่ตั้งไว้ 2 คน
ประกอบด้วย

คณะวิจัย

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 lock_open

ประชุมผู้เกี่ยวข้องฯ ตำบลเขาแก้ว ครั้งที่2

15 มีนาคม 2562
SyuwariSyuwari
รายงานจากพื้นที่
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมผู้เกี่ยวข้องฯ ตำบลเขาแก้ว ครั้งที่2

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ประชุมผู้เกี่ยวข้องฯ ตำบลเขาแก้ว ครั้งที่2 มีผู้เข้าร่วม จำนวน 34 คน

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 34 คน จากที่ตั้งไว้ 34 คน
ประกอบด้วย

ประชาชน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 8,700.00 0.00 0.00 0.00 8,700.00 lock_open

ประชุมผู้กี่ยวข้อง ฯ เทศบาลตำบลจันดี

20 มีนาคม 2562
SyuwariSyuwari
รายงานจากพื้นที่
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมผู้กี่ยวข้อง ฯ เทศบาลตำบลจันดี

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ประชุมผู้กี่ยวข้อง ฯ เทศบาลตำบลจันดี ในการทำความเข้าใจเก็บข้อมูล มีผู้เข้าร่วม จำนวน 24คน 

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 24 คน จากที่ตั้งไว้ 24 คน
ประกอบด้วย

ประชาชน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 5,600.00 0.00 0.00 0.00 5,600.00 lock_open

Public scoping ประชุมผู้เกี่ยวข้องอบต. ออกแบบและพัฒนาเครื่องมือเก็บข้อมูล ตำบลไสหร้า

25 มีนาคม 2562
SyuwariSyuwari
รายงานจากพื้นที่
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมเกี่ยวข้อง ในพื้นที่ตบลไสหร้าในการออกแบบและพัฒนาเครื่องมือเก็บข้อมูล

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

มีประชาชนในพื้นที่ตำบลไสหร้า ร่วมประชุมออกแบบพัฒนาเครื่องมือในการเก็บข้อมูล จำนวน 38คน

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 38 คน จากที่ตั้งไว้ 38 คน
ประกอบด้วย

ประชาชน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 9,300.00 0.00 0.00 0.00 9,300.00 lock_open

เก็บข้อมูลอาหารปลอดภัยจากสารเคมีระดับอุดมศึกษา

13 พฤษภาคม 2562
SyuwariSyuwari
รายงานจากพื้นที่
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

เก็บข้อมูลอาหารปลอดภัยจากสารเคมี ในกลุ่มนักศึกษา ม.วลัยลักษณ์

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เก็บข้อมูลอาหารปลอดภัยจากสารเคมี ในกลุ่มนักศึกษา ม.วลัยลักษณ์ จำนวน 419คน

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 419 คน จากที่ตั้งไว้ 419 คน
ประกอบด้วย

นักศึกษาอุดมศึกษา ม.วลัยลักษณ์

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 10,000.00 21,900.00 0.00 0.00 0.00 31,900.00 lock_open

เก็บข้อมูลนักเรียนโรงเรียนท่าศาลา (กลุ่มวัยรุ่น)

29 พฤษภาคม 2562
SyuwariSyuwari
รายงานจากพื้นที่
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

เก็บข้อมูลนักเรียน (กลุ่มวัยรุ่น) โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิศึกษา

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เก็บข้อมูลนักเรียน (กลุ่มวัยรุ่น) โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิศึกษา จำนวน30 คน

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 30 คน จากที่ตั้งไว้ 30 คน
ประกอบด้วย

นักเรียน (กลุ่มวัยรุ่น) โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิศึกษา

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 7,000.00 0.00 0.00 0.00 7,000.00 lock_open

เก็บข้อมูลเทศบาลตำบลจันดี

6 มิถุนายน 2562
SyuwariSyuwari
รายงานจากพื้นที่
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ลงพื้นที่เก็บข้อมูล ในเขตเทศบาลตำบลจันดี 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ลงพื้นที่เก็บข้อมูล ในเขตเทศบาลตำบลจันดี  จำนวน 50 คน 

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 50 คน จากที่ตั้งไว้ 50 คน
ประกอบด้วย

ประชาชน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 11,220.00 0.00 0.00 0.00 11,220.00 lock_open

เก็บข้อมูลตำบลเขาแก้ว

7 มิถุนายน 2562
SyuwariSyuwari
รายงานจากพื้นที่
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

เก็บข้อมูลตำบลเขาแก้ว

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ลงพื้นที่เก็บข้อมูลพื้นที่ตำบลเขาแก้ว จำนวน 58 คน

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 58 คน จากที่ตั้งไว้ 58 คน
ประกอบด้วย

ประชาชน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 12,900.00 0.00 0.00 0.00 12,900.00 lock_open

เก็บข้อมูลตำบลไสหร้า

14 มิถุนายน 2562
SyuwariSyuwari
รายงานจากพื้นที่
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

เก็บข้อมูลในพื้นที่ตำบลไสหร้า 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้มีการเก็บข้อมูลของกลุ่มประชาชนในตำบลไสหร้า  จำนวน 53 คน 

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 53 คน จากที่ตั้งไว้ 53 คน
ประกอบด้วย

ประชาชนในตำบลไสหร้า

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 12,300.00 0.00 0.00 0.00 12,300.00 lock_open

ตรวจหาสารเคมีในเลือด

15 มิถุนายน 2562
SyuwariSyuwari
รายงานจากพื้นที่
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ตรวจหาสารเคมีในเลือด

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ตรวจหาสารเคมีในเลือดของกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ประชาชน ,นักเรียน ,นักศึกษา

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 1,500 คน จากที่ตั้งไว้ 1,500 คน
ประกอบด้วย

ประชาชน ,นักเรียน (กลุ่มวัยรุ่น ), นักศึกษา (ระดับอุดมศึกษา)

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 15,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 45,000.00 lock_open

การกลั่นกรองนโยบาย แผนงาน โครงการหรือกิจกรรมโดยสาธารณะ (Public Screening)

20 สิงหาคม 2561
ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์
รายงานจากพื้นที่
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ทบทวนยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ ด้านอาหารปลอดภัยในระดับจังหวัด

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
  • ได้ข้อมูล การกลั่นกรอง (Screening) กลั่นกรองนโยบาย แผนงาน มาตรการ โครงการ กิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการอาหารฯ ทบทวน สังเคราะห์ข้อมูลด้านอาหารปลอดภัย (23/10/61) ในระดับประเทศ จังหวัดและตำบล รายละเอียดข้อมูลตามไฟล์แนบ
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 10 คน จากที่ตั้งไว้ 25 คน
ประกอบด้วย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านอาหารปลอดภัย

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open

ขอจริยธรรมการวิจัย

2 กรกฎาคม 2561
น้ำฝน ฤทธิภักดีน้ำฝน ฤทธิภักดี
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมทีมผู้วิจัยร่วม

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

สามารถยื่นขอจริยธรรมการวิจัยได้ตามกำหนด

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 5 คน จากที่ตั้งไว้ 5 คน
ประกอบด้วย

จำนวน 5 คน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open

ประชุมทีมวิจัยร่วมกับสจรส.มอ.

19 มิถุนายน 2561
รัชฎาภรณ์ จันทสุวรรณ์รัชฎาภรณ์ จันทสุวรรณ์
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
  1. เจ้าหน้าที่จากสจรส.มอ. ชี้แจงการลงข้อมูลในเวปไซด์
  2. ผู้รับผิดชอบโครงการลงข้อมูลในเวปไซด์
  3. ผู้รับผิดชอบโครงการสอบถามข้อสงสัยจากเจ้าหน้าที่
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต 1. ข้อมูลโครงการและกิจกรรมในเวปไซด์ ผลลัพธ์ 1. ผู้รับผิดชอบโครงงการมีความเข้าใจในการลงข้อมูลในเวปไซด์ และสามารถปฏิบัติได้

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 12 คน จากที่ตั้งไว้ 6 คน
ประกอบด้วย
  1. ผู้รับผิดชอบโครงการ "การประเมินผลกระทบทางสุขภาพด้านการจัดการระบบอาหารปลอดภัย จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 3 คน
  2. ผู้รับผิดชอบโครงการอื่นๆ จำนวน 9 คน
  3. เจ้าหน้าที่จากสจรส.มอ. จำนวน 3 คน
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open