สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

การติดตามและประเมินผลโครงการศูนย์วิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะด้านการสร้างเสริมสุขภาพ : ประเด็นความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (การท่องเที่ยวโดยชุมชน) โดยการประยุกต์ใช้กระบวนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA)

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
1 ก.ค. 63 - 31 ส.ค. 63 การกลั่นกรอง (Public screening) และการกำหนดขอบเขตการประเมิน (Public scoping) 20 20,000.00 -
1 ก.ย. 63 - 30 มิ.ย. 64 การประเมินผลกระทบ (Public assessing) 20 45,000.00 -
1 - 31 ก.ค. 64 การทบทวนร่างรายงานโดยสาธารณะ (Public review) และ การผลักดันเข้าสู่กระบวนการตัดสินใจ (Public Influencing) 20 20,000.00 -
1 ส.ค. 64 - 30 ก.ย. 64 การติดตามและประเมินผล (Public Monitoring and Evaluation) 2 20,000.00 -
รวม 62 105,000.00 0 0.00