สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

การกลั่นกรอง (Public screening) และการกำหนดขอบเขตการประเมิน (Public scoping)

กิจกรรม : การกลั่นกรอง (Public screening) และการกำหนดขอบเขตการประเมิน (Public scoping)
วันที่ 01/07/2020 - 31/08/2020
งบประมาณที่ตั้งไว้ 20,000.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 20 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้เกี่ยวข้อง
รายละเอียดกิจกรรม :