สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

การติดตามและประเมินผล (Public Monitoring and Evaluation)

กิจกรรม : การติดตามและประเมินผล (Public Monitoring and Evaluation)
วันที่ 01/08/2021 - 30/09/2021
งบประมาณที่ตั้งไว้ 20,000.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 2 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย
รายละเอียดกิจกรรม :