สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

การทบทวนร่างรายงานโดยสาธารณะ (Public review) และ การผลักดันเข้าสู่กระบวนการตัดสินใจ (Public Influencing)

กิจกรรม : การทบทวนร่างรายงานโดยสาธารณะ (Public review) และ การผลักดันเข้าสู่กระบวนการตัดสินใจ (Public Influencing)
วันที่ 01/07/2021 - 31/07/2021
งบประมาณที่ตั้งไว้ 20,000.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 20 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย
รายละเอียดกิจกรรม :