สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

การประเมินผลกระทบ (Public assessing)

กิจกรรม : การประเมินผลกระทบ (Public assessing)
วันที่ 01/09/2020 - 30/06/2021
งบประมาณที่ตั้งไว้ 45,000.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 20 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย
รายละเอียดกิจกรรม :