สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)

วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 : เพื่อเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาทักษะเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับหลักศาสนา

รวม 0 0.00 0 0.00

วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 : เพื่อพัฒนาแนวปฏิบัติที่เหมาะสมกับบริบทชุมชนในพื้นที่จังหวัดสตูล

รวม 0 0.00 0 0.00

ไม่ระบุวัตถุประสงค์

16 พ.ย. 64 ประชุมคณะทำงาน แต่งตั้งคณะทำงาน 20.00 1,600.00 -
29 - 30 พ.ย. 64 อบรมเจ้าหน้าที่ในระดับชุมชน เพื่อทราบแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องครบถ้วน พร้อมสร้างแกนนำที่เข้มแข็งเพื่อการบริการการจัดการศพ รุ่นที่ 1 50.00 45,000.00 -
30 พ.ย. 64 ประชุมคณะกรรมการ ติดตามงาน เดือน พย 20.00 1,600.00 -
2 - 3 ธ.ค. 64 อบรมเจ้าหน้าที่ในระดับชุมชน เพื่อทราบแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องครบถ้วน พร้อมสร้างแกนนำที่เข้มแข็งเพื่อการบริการการจัดการศพ รุ่น 2 50.00 45,000.00 -
8 ธ.ค. 64 สื่อสารแนวทางในการจัดการศพผู้ป่วย โรค ไวรัส COVID-19 และสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี 0.00 0.00 -
17 ธ.ค. 64 ประกวดแนวปฏิบัติต้นแบบสื่อสารผ่านคลิปวิดีโอสั้น 10.00 2,000.00 -
29 ธ.ค. 64 ประชุมคณะทำงาน ติดตามงาน เดือน ธค 20.00 1,600.00 -

หมายเหตุ : งบประมาณ และ ค่าใช้จ่าย รวมทุกวัตถุประสงค์อาจจะไม่เท่ากับงบประมาณรวมได้