สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ประชุมคณะทำงาน ติดตามงาน เดือน ธค

กิจกรรม : ประชุมคณะทำงาน ติดตามงาน เดือน ธค
วันที่ 29/12/2021 - 29/12/2021
งบประมาณที่ตั้งไว้ 1,600.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 20 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย
รายละเอียดกิจกรรม :