สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ประชุมคณะกรรมการ ติดตามงาน เดือน พย

กิจกรรม : ประชุมคณะกรรมการ ติดตามงาน เดือน พย
วันที่ 30/11/2021 - 30/11/2021
งบประมาณที่ตั้งไว้ 1,600.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 20 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย
รายละเอียดกิจกรรม :
การติดตามงานอย่างต่อเนื่อง การปรับระบบ กลไก ในพื้นที่
มีการติดตามงานอย่างต่อเนื่อง
ค่าอาหารกลางวัน 80x20คน=1600บาท