สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ประกวดแนวปฏิบัติต้นแบบสื่อสารผ่านคลิปวิดีโอสั้น

กิจกรรม : ประกวดแนวปฏิบัติต้นแบบสื่อสารผ่านคลิปวิดีโอสั้น
วันที่ 17/12/2021 - 17/12/2021
งบประมาณที่ตั้งไว้ 2,000.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 10 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย
รายละเอียดกิจกรรม :
ประกวดแนวปฏิบัติต้นแบบสื่อสารผ่านคลิปวิดีโอสั้น