สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

สื่อสารแนวทางในการจัดการศพผู้ป่วย โรค ไวรัส COVID-19 และสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี

กิจกรรม : สื่อสารแนวทางในการจัดการศพผู้ป่วย โรค ไวรัส COVID-19 และสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี
วันที่ 08/12/2021 - 08/12/2021
งบประมาณที่ตั้งไว้ 0.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 0 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โต๊ะอิหม่าม ผู้นำศาสนา สัปเหร่อ กู้ชีพ
รายละเอียดกิจกรรม :
สอนการใส่ชุด PPEให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้างาน
1. การจัดการศพให้มีความสะอาด ปราศจากเชื้อ
2. สร้างสภาพแวดล้อมในการจัดการศพ ทั้งวัดและ กุโบ ให้สะอาดและลดการแพร่กระจายเชื้อ