สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

อบรมเจ้าหน้าที่ในระดับชุมชน เพื่อทราบแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องครบถ้วน พร้อมสร้างแกนนำที่เข้มแข็งเพื่อการบริการการจัดการศพ รุ่น 2

กิจกรรม : อบรมเจ้าหน้าที่ในระดับชุมชน เพื่อทราบแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องครบถ้วน พร้อมสร้างแกนนำที่เข้มแข็งเพื่อการบริการการจัดการศพ รุ่น 2
วันที่ 02/12/2021 - 03/12/2021
งบประมาณที่ตั้งไว้ 45,000.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 50 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าทีในชุมชน เช่น โต๊ะอิหม่าม ผู้นำศาสนา สัปเหร่อ กู้ชีพ อสม. จิตอาสา
รายละเอียดกิจกรรม :
1.จัดทำแนวทางในการจัดการศพผู้ป่วย โรค ไวรัส COVID-19
2.สื่อสารแนวทางให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทราบ
3.สื่อสารแนวทางสู่ชุมชน
4.อบรมเจ้าหน้าที่ในระดับชุมชน เพื่อทราบถึงแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องครบถ้วน
5.สร้างแกนนำที่เข้มแข็ง เช่น โต๊ะอิหม่าม ผู้นำศาสนา สัปเหร่อ กู้ชีพ