สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ประชุมคณะทำงาน แต่งตั้งคณะทำงาน

กิจกรรม : ประชุมคณะทำงาน แต่งตั้งคณะทำงาน
วันที่ 16/11/2021 - 16/11/2021
งบประมาณที่ตั้งไว้ 1,600.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 20 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย
รายละเอียดกิจกรรม :
การแต่งตั้งคณะทำงาน
ค่าอาหารกลางวัน 80x20คน=1600บาท