สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
4 ก.ย. 63 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการจัดการท่องเที่ยวหลังสถานการณ์โควิด 19 ชุมชนบ้านนาตีน 20 21,185.00 21,185.00
7 ต.ค. 63 การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อทบทวนข้อมูลทั้ง 3 ชุมชนหลัก (บ้านถ้ำเสือ/ทุ่งหยีเพ็ง/บ้านนาตีน) 9 8,268.00 8,268.00
17 ต.ค. 63 การประชุมกลุ่มย่อย 3 ชุมชนหลัก และชุมชนเครือข่ายเพื่อเสนอยุทธศาสตร์การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนหลังสถานการณ์โควิด 19 15 9,050.00 9,050.00
30 ต.ค. 63 จัดทำเล่มรายงานรวม 3 ชุมชน ส่ง ศวสน. 1 3,500.00 3,500.00
รวม 45 42,003.00 4 42,003.00