สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการจัดการท่องเที่ยวหลังสถานการณ์โควิด 19 ชุมชนบ้านนาตีน

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการจัดการท่องเที่ยวหลังสถานการณ์โควิด 19 ชุมชนบ้านนาตีน

4 กันยายน 2563
นางฐิติชญาน์ บุญโสมนางฐิติชญาน์ บุญโสม
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo

ไฟล์ประกอบกิจกรรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1) จัดเวทีประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมหลักเป็นตัวแทนผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจากองค์กร/หน่วยงานอื่น 2) การสำรวจเส้นทางการท่องเที่ยว เพื่อสังเกตการมีส่วนร่วม และความเชื่อมโยงของการท่องเที่ยวโดยชุมชนในมิติต่างๆ
3) การสัมภาษณ์เชิงลึก กับแกนนำ/ตัวแทนชุมชน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลจากการดำเนินงาน สรุปได้ดังนี้ 1) จัดเวทีประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) มีจำนวนและกลุ่มผู้เข้าร่วมประชุมหลักเป็นตัวแทนผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน จำนวน 20 คน ตามที่ได้กำหนดไว้ 2) การสำรวจเส้นทางการท่องเที่ยว เพื่อสังเกตการมีส่วนร่วม และความเชื่อมโยงของการท่องเที่ยวโดยชุมชนในมิติต่างๆ อาคารเอนกประสงค์จำนวน 1 แห่ง/โฮมสเตย์จำนวน 2 หลัง และ ศูนยฺ์การเรียนรู้การเลี้ยงแพะ
3) การสัมภาษณ์เชิงลึก กับแกนนำ/ตัวแทนชุมชน ที่ทำให้เห็นภาพการทำงานของกลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่ชัดเจนขึ้น และสามารถเป็นข้อมูลด้านผลกระทบจากการท่องเที่ยวโดยชุมชน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม/วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ/สุขภาวะ

เนื่องจากชุมชนท่องเที่ยวบ้านนาตีน เป็นพื้นที่ที่ตั้งอยู่เขตอำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ สะดวกในการเดินทางนักวิจัยจึงออกแบบให้มีการจัดเวทีประชุมกลุ่มย่อย/การจัดสำรวจเส้นทางท่องเที่ยว/และการสัมภาษณ์เชิงลึกภายในวันเดียว
หลังจากนั้นหากผู้วิจัยพบว่า ยังมีข้อมูลเพิ่มเติมที่ต้องการเพิ่มเติม ผู้วิจัยใช้วิธีการโทรศัพท์สอบถามแกนนำและบางครั้งก็เดินทางเข้ามายังพื้นที่เพื่อนัดหมายพูดคุยเก็บข้อมูลกับกลุ่มเป้าหมายในชุมชนภายหลัง

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 10,380.00 10,805.00 0.00 0.00 0.00 21,185.00 lock_open