สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

assignment
บันทึกกิจกรรม
จัดทำเล่มรายงานรวม 3 ชุมชน ส่ง ศวสน.30 ตุลาคม 2563
30
ตุลาคม 2563รายงานจากพื้นที่ โดย นางฐิติชญาน์ บุญโสม
  • #สรุปผลการประเมินผลกระทบทางสุขภาพบ้านนาตีน.docx
  • #สรุปผลการประเมินผลกระทบทางสุขภาพจากการท่องเที่ยวโดยชุมชน บ้านทุ่งหยีเพ็ง.docx
  • #สรุปผลการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ.docx
circle
วัตถุประสงค์

 

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ผู้ดำเนินงานการวิจัยได้รวบรวมข้อมูลทั้ง 3 ชุมชน เพื่อจัดทำเป็นรายงานสรุป

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เป็นรายงานสรุปการดำเนินงานการท่องเที่ยวโดยชุมชนทั้ง 3 ชุมชน

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

()

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
circle
ข้อเสนอแนะต่อ
circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่
การประชุมกลุ่มย่อย 3 ชุมชนหลัก และชุมชนเครือข่ายเพื่อเสนอยุทธศาสตร์การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนหลังสถานการณ์โควิด 1917 ตุลาคม 2563
17
ตุลาคม 2563รายงานจากพื้นที่ โดย นางฐิติชญาน์ บุญโสม
circle
วัตถุประสงค์

 

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จัดเวทีประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมหลักเป็นตัวแทนผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจากทั้ง 3 ชุมชน และแกนนำจากชุมชนเครือข่ายในสมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดกระบี่ เพื่อสร้างการรับรู้อย่างทั่วถึง และเกิดความร่วมมือในการขับเคลื่อนสู่การร่วมคิด ร่วมปฏิบัติเพื่อการเกิดยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวอันดามัน ที่จะสร้างความยั่งยืนต่อไป

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

การประชุมในครั้งนี้ นอกจากแกนนำหลักจากชุมชนเป้าหมายใน 3 ชุมชนแล้ว ยังมีผู้เข้าร่วมการประชุมเป็นตัวแทนจากชุมชนอื่นๆ จากเครือข่ายสมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดกระบี่  ข้อมูลที่ได้รับเป็นข้อมูลที่เป็นการร่วมวางแผนงาน การปรับตัว ให้อยู่รอดในภาวะการระบาดของโควิด 19 โดยได้ข้อมูลที่ตรงกันว่า การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและส่งเสริมด้านสุขภาพได้ รวมทั้งแนวคิดของคนในชุมชน ที่ต้องการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจชุมชน โดยการจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชน ภายใต้การบริหารงาน "บริษัทกระบี่โลคอล"

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

()

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
circle
ข้อเสนอแนะต่อ
circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่
การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อทบทวนข้อมูลทั้ง 3 ชุมชนหลัก (บ้านถ้ำเสือ/ทุ่งหยีเพ็ง/บ้านนาตีน)7 ตุลาคม 2563
7
ตุลาคม 2563รายงานจากพื้นที่ โดย นางฐิติชญาน์ บุญโสม
circle
วัตถุประสงค์

 

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1) ประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เฉพาะแกนนำหลักจาก 3 ชุมชน
2) ทบทวนข้อมูลผลจากการจัดเวทีจากทั้ง 3 ชุมชน และสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อเพิ่มเติมข้อมูล

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ข้อมูลที่ได้จากการประชุมกลุ่มย่อย เป็นข้อมูลจากแกนนำชุมชนผู้ขับเคลื่อนหลักในการท่องเที่ยวโดยชุมชนในแต่ละชุมชน โดยผู้วิจัยได้นำข้อมูลที่สรุปได้จากการจัดเวทีทั้ง 3 ชุมชน มาหาจุดร่วมของข้อมูล เพื่อประกอบการวิเคราะห์และสังเคราะห์ในลำดับต่อไป

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

()

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
circle
ข้อเสนอแนะต่อ
circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการจัดการท่องเที่ยวหลังสถานการณ์โควิด 19 ชุมชนบ้านนาตีน4 กันยายน 2563
4
กันยายน 2563รายงานจากพื้นที่ โดย นางฐิติชญาน์ บุญโสม
  • #สรุปผลการประเมินผลกระทบทางสุขภาพบ้านนาตีน.docx
circle
วัตถุประสงค์

 

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1) จัดเวทีประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมหลักเป็นตัวแทนผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจากองค์กร/หน่วยงานอื่น 2) การสำรวจเส้นทางการท่องเที่ยว เพื่อสังเกตการมีส่วนร่วม และความเชื่อมโยงของการท่องเที่ยวโดยชุมชนในมิติต่างๆ
3) การสัมภาษณ์เชิงลึก กับแกนนำ/ตัวแทนชุมชน

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลจากการดำเนินงาน สรุปได้ดังนี้ 1) จัดเวทีประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) มีจำนวนและกลุ่มผู้เข้าร่วมประชุมหลักเป็นตัวแทนผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน จำนวน 20 คน ตามที่ได้กำหนดไว้ 2) การสำรวจเส้นทางการท่องเที่ยว เพื่อสังเกตการมีส่วนร่วม และความเชื่อมโยงของการท่องเที่ยวโดยชุมชนในมิติต่างๆ อาคารเอนกประสงค์จำนวน 1 แห่ง/โฮมสเตย์จำนวน 2 หลัง และ ศูนยฺ์การเรียนรู้การเลี้ยงแพะ
3) การสัมภาษณ์เชิงลึก กับแกนนำ/ตัวแทนชุมชน ที่ทำให้เห็นภาพการทำงานของกลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่ชัดเจนขึ้น และสามารถเป็นข้อมูลด้านผลกระทบจากการท่องเที่ยวโดยชุมชน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม/วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ/สุขภาวะ

เนื่องจากชุมชนท่องเที่ยวบ้านนาตีน เป็นพื้นที่ที่ตั้งอยู่เขตอำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ สะดวกในการเดินทางนักวิจัยจึงออกแบบให้มีการจัดเวทีประชุมกลุ่มย่อย/การจัดสำรวจเส้นทางท่องเที่ยว/และการสัมภาษณ์เชิงลึกภายในวันเดียว
หลังจากนั้นหากผู้วิจัยพบว่า ยังมีข้อมูลเพิ่มเติมที่ต้องการเพิ่มเติม ผู้วิจัยใช้วิธีการโทรศัพท์สอบถามแกนนำและบางครั้งก็เดินทางเข้ามายังพื้นที่เพื่อนัดหมายพูดคุยเก็บข้อมูลกับกลุ่มเป้าหมายในชุมชนภายหลัง

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

()

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
circle
ข้อเสนอแนะต่อ
circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่