สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

จัดทำเล่มรายงานรวม 3 ชุมชน ส่ง ศวสน.

จัดทำเล่มรายงานรวม 3 ชุมชน ส่ง ศวสน.

30 ตุลาคม 2563
นางฐิติชญาน์ บุญโสมนางฐิติชญาน์ บุญโสม
รายงานจากพื้นที่
Project owner

ไฟล์ประกอบกิจกรรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ผู้ดำเนินงานการวิจัยได้รวบรวมข้อมูลทั้ง 3 ชุมชน เพื่อจัดทำเป็นรายงานสรุป

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เป็นรายงานสรุปการดำเนินงานการท่องเที่ยวโดยชุมชนทั้ง 3 ชุมชน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 3,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,500.00 lock_open