สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

การประชุมกลุ่มย่อย 3 ชุมชนหลัก และชุมชนเครือข่ายเพื่อเสนอยุทธศาสตร์การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนหลังสถานการณ์โควิด 19

การประชุมกลุ่มย่อย 3 ชุมชนหลัก และชุมชนเครือข่ายเพื่อเสนอยุทธศาสตร์การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนหลังสถานการณ์โควิด 19

17 ตุลาคม 2563
นางฐิติชญาน์ บุญโสมนางฐิติชญาน์ บุญโสม
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จัดเวทีประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมหลักเป็นตัวแทนผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจากทั้ง 3 ชุมชน และแกนนำจากชุมชนเครือข่ายในสมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดกระบี่ เพื่อสร้างการรับรู้อย่างทั่วถึง และเกิดความร่วมมือในการขับเคลื่อนสู่การร่วมคิด ร่วมปฏิบัติเพื่อการเกิดยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวอันดามัน ที่จะสร้างความยั่งยืนต่อไป

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

การประชุมในครั้งนี้ นอกจากแกนนำหลักจากชุมชนเป้าหมายใน 3 ชุมชนแล้ว ยังมีผู้เข้าร่วมการประชุมเป็นตัวแทนจากชุมชนอื่นๆ จากเครือข่ายสมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดกระบี่  ข้อมูลที่ได้รับเป็นข้อมูลที่เป็นการร่วมวางแผนงาน การปรับตัว ให้อยู่รอดในภาวะการระบาดของโควิด 19 โดยได้ข้อมูลที่ตรงกันว่า การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและส่งเสริมด้านสุขภาพได้ รวมทั้งแนวคิดของคนในชุมชน ที่ต้องการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจชุมชน โดยการจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชน ภายใต้การบริหารงาน "บริษัทกระบี่โลคอล"

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
4,800.00 500.00 3,750.00 0.00 0.00 0.00 9,050.00 lock_open