สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อทบทวนข้อมูลทั้ง 3 ชุมชนหลัก (บ้านถ้ำเสือ/ทุ่งหยีเพ็ง/บ้านนาตีน)

การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อทบทวนข้อมูลทั้ง 3 ชุมชนหลัก (บ้านถ้ำเสือ/ทุ่งหยีเพ็ง/บ้านนาตีน)

7 ตุลาคม 2563
นางฐิติชญาน์ บุญโสมนางฐิติชญาน์ บุญโสม
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1) ประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เฉพาะแกนนำหลักจาก 3 ชุมชน
2) ทบทวนข้อมูลผลจากการจัดเวทีจากทั้ง 3 ชุมชน และสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อเพิ่มเติมข้อมูล

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ข้อมูลที่ได้จากการประชุมกลุ่มย่อย เป็นข้อมูลจากแกนนำชุมชนผู้ขับเคลื่อนหลักในการท่องเที่ยวโดยชุมชนในแต่ละชุมชน โดยผู้วิจัยได้นำข้อมูลที่สรุปได้จากการจัดเวทีทั้ง 3 ชุมชน มาหาจุดร่วมของข้อมูล เพื่อประกอบการวิเคราะห์และสังเคราะห์ในลำดับต่อไป

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
4,800.00 500.00 2,968.00 0.00 0.00 0.00 8,268.00 lock_open