สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
1 - 31 มี.ค. 64 ทำแผนระบบอาหารระดับตำบล 100 35,000.00 33,472.00
1 มี.ค. 64 - 31 ต.ค. 64 ประชุมทีมพี่เลี้ยง 5 5,000.00 600.00
1 ก.ค. 64 - 31 ต.ค. 64 ติดตามความก้าวหน้าโครงการ 100 30,000.00 20,492.00
1 ต.ค. 64 สรุปและจัดทำรายงาน 0 5,000.00 5,000.00
รวม 205 75,000.00 4 59,564.00