สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

assignment
บันทึกกิจกรรม
สรุปและจัดทำรายงาน3 ตุลาคม 2564
3
ตุลาคม 2564รายงานจากพื้นที่ โดย นายดุริยางค์ วาสนา
 • รานงานโครงการตำบลบูรณาการอาหาร สฎ. 2564 03-10-2564.pdf
circle
วัตถุประสงค์

 

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

สรุปและจัดทำรายงาน

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

สรุปและจัดทำรายงานส่ง สนส.ม.อ.

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

()

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
circle
ข้อเสนอแนะต่อ
circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่
ติดตามความก้าวหน้าโครงการ10 กันยายน 2564
10
กันยายน 2564รายงานจากพื้นที่ โดย นายดุริยางค์ วาสนา
circle
วัตถุประสงค์

 

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมติดตามงานผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 10 กันยายน 2564 ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า วันที่ 24 และ 25 กันยายน 2564 (ตำบลคันธุลี พุมเรียง บางไทร และพ่วงพรมคร) ประชุมติดตามงานผ่านระบบออนไลน์ ลุ่มน้ำคลองยัน (4 ตำบล) วันที่ 1 ตุลาคม 2564

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้ดำเนินการติดตามความก้าวหน้าโครงการครบทั้ง 8 ตำบล

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

()

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
circle
ข้อเสนอแนะต่อ
circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่
ประชุมทีมพี่เลี้ยง11 เมษายน 2564
11
เมษายน 2564รายงานจากพื้นที่ โดย นายดุริยางค์ วาสนา
 • ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติฯ 01-05-2564.pdf
 • ยุทธศาสตร์ที่ 3 โภชนาการสมวัย 01-05-2564.pdf
 • ยุทธศาสตร์ที่ 2 อาหารปลอดภัย 01-05-2564.pdf
 • ยุทธศาสตร์ที่ 1 ความมั่นคงทางอาหาร 01-05-2564.pdf
 • เป้าหมายการพัฒนาและภาพฝันตำบลบูรณาการอาหาร ปี 2564.pdf
circle
วัตถุประสงค์

 

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมพี่เลี้ยงโครงการเพื่อชี้แจงและสรุปงาน

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

สรุปงานการจัดทำแผนระบบอาหารครบทั้ง 8 ตำบล

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

()

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
circle
ข้อเสนอแนะต่อ
circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่
ทำแผนระบบอาหารระดับตำบล3 มีนาคม 2564
3
มีนาคม 2564รายงานจากพื้นที่ โดย นายดุริยางค์ วาสนา
 • แผนระบบอาหารฯ ลุ่มน้ำคลองยัน 18-03-2564.docx
 • ตารางแผนระบบอาหารชุมชน-พุมเรียง.doc
 • ตารางแผนระบบอาหารชุมชน พ่วงพรมคร.docx
 • ตารางแผนระบบอาหารชุมชน-บางไทร.doc
 • ตารางแผนระบบอาหารชุมชนคันธุลี.doc
circle
วัตถุประสงค์

 

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ดำเนินการลงพื้นที่ทำแผนระบบอาหารชุมชน ทั้ง 8 ตำบล ตำบลบางไทร วันที่ 3 และ17 มีนาคม 2564 ตำบลคันธุลี วันที่ 5 และ 19 มีนาคม 2564 ลุ่มน้ำคลองยัน (4 ตำบล) วันที่ 18  มีนาคม 2564 ตำบลพุมเรียง วันที่ 30 มีนาคม 2564 ตำบลพ่วงพรมคร วันที่ 30 มีนาคม 2564

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

มีแผนระบบอาหารชุม ครบทุกพื้นที่

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

()

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
circle
ข้อเสนอแนะต่อ
circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่