สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ตำบลบูรณาการระบบอาหาร สุราษฎร์ธานี

ทำแผนระบบอาหารระดับตำบล3 มีนาคม 2564
3
มีนาคม 2564รายงานจากพื้นที่ โดย นายดุริยางค์ วาสนา
  • แผนระบบอาหารฯ ลุ่มน้ำคลองยัน 18-03-2564.docx
  • ตารางแผนระบบอาหารชุมชน-พุมเรียง.doc
  • ตารางแผนระบบอาหารชุมชน พ่วงพรมคร.docx
  • ตารางแผนระบบอาหารชุมชน-บางไทร.doc
  • ตารางแผนระบบอาหารชุมชนคันธุลี.doc
circle
วัตถุประสงค์

 

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ดำเนินการลงพื้นที่ทำแผนระบบอาหารชุมชน ทั้ง 8 ตำบล ตำบลบางไทร วันที่ 3 และ17 มีนาคม 2564 ตำบลคันธุลี วันที่ 5 และ 19 มีนาคม 2564 ลุ่มน้ำคลองยัน (4 ตำบล) วันที่ 18  มีนาคม 2564 ตำบลพุมเรียง วันที่ 30 มีนาคม 2564 ตำบลพ่วงพรมคร วันที่ 30 มีนาคม 2564

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

มีแผนระบบอาหารชุม ครบทุกพื้นที่

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

()

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
circle
ข้อเสนอแนะต่อ
circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่