สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ทำแผนระบบอาหารระดับตำบล

ทำแผนระบบอาหารระดับตำบล

3 มีนาคม 2564
นายดุริยางค์ วาสนานายดุริยางค์ วาสนา
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo

ไฟล์ประกอบกิจกรรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ดำเนินการลงพื้นที่ทำแผนระบบอาหารชุมชน ทั้ง 8 ตำบล ตำบลบางไทร วันที่ 3 และ17 มีนาคม 2564 ตำบลคันธุลี วันที่ 5 และ 19 มีนาคม 2564 ลุ่มน้ำคลองยัน (4 ตำบล) วันที่ 18  มีนาคม 2564 ตำบลพุมเรียง วันที่ 30 มีนาคม 2564 ตำบลพ่วงพรมคร วันที่ 30 มีนาคม 2564

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

มีแผนระบบอาหารชุม ครบทุกพื้นที่

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
19,000.00 0.00 14,472.00 0.00 0.00 0.00 33,472.00 lock_open