สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ประชุมทีมพี่เลี้ยง

ประชุมทีมพี่เลี้ยง

11 เมษายน 2564
นายดุริยางค์ วาสนานายดุริยางค์ วาสนา
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo

ไฟล์ประกอบกิจกรรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมพี่เลี้ยงโครงการเพื่อชี้แจงและสรุปงาน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

สรุปงานการจัดทำแผนระบบอาหารครบทั้ง 8 ตำบล

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00 600.00 lock_open