สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ติดตามความก้าวหน้าโครงการ

ติดตามความก้าวหน้าโครงการ

10 กันยายน 2564
นายดุริยางค์ วาสนานายดุริยางค์ วาสนา
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมติดตามงานผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 10 กันยายน 2564 ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า วันที่ 24 และ 25 กันยายน 2564 (ตำบลคันธุลี พุมเรียง บางไทร และพ่วงพรมคร) ประชุมติดตามงานผ่านระบบออนไลน์ ลุ่มน้ำคลองยัน (4 ตำบล) วันที่ 1 ตุลาคม 2564

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้ดำเนินการติดตามความก้าวหน้าโครงการครบทั้ง 8 ตำบล

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
18,600.00 0.00 1,892.00 0.00 0.00 0.00 20,492.00 lock_open