สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

สรุปและจัดทำรายงาน

สรุปและจัดทำรายงาน

3 ตุลาคม 2564
นายดุริยางค์ วาสนานายดุริยางค์ วาสนา
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo

ไฟล์ประกอบกิจกรรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

สรุปและจัดทำรายงาน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

สรุปและจัดทำรายงานส่ง สนส.ม.อ.

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 lock_open