สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ตำบลบูรณาการระบบอาหาร สุราษฎร์ธานี

สรุปและจัดทำรายงาน3 ตุลาคม 2564
3
ตุลาคม 2564รายงานจากพื้นที่ โดย นายดุริยางค์ วาสนา
  • รานงานโครงการตำบลบูรณาการอาหาร สฎ. 2564 03-10-2564.pdf
circle
วัตถุประสงค์

 

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

สรุปและจัดทำรายงาน

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

สรุปและจัดทำรายงานส่ง สนส.ม.อ.

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

()

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
circle
ข้อเสนอแนะต่อ
circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่