สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
22 ส.ค. 63 ประสานความร่วมมือกับเครือข่ายและภาคีที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 1 30 38,255.00 19,860.00
2 ก.ย. 63 ประสานความร่วมมือกับเครือข่ายและภาคีที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 2 20 7,145.00 7,145.00
2 ต.ค. 63 ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานโดยทีมวิชาการเชื่อมโยงเครือข่าย กับเกษตรต้นแบบ และหรือ สถาบันเกษตรที่สังกัด 10 50,000.00 50,000.00
20 ม.ค. 64 ประชุมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรสวนยาง 10 ราย 32 0.00 6,768.00
28 ม.ค. 64 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อทบทวนวิเคราะห์ รูปแบบ/วิธีการปรับใช้การทำเกษตรกรรมยั่งยืนในสวนยาง ที่เหมาะสมและสรุปร่างข้อเสนอ 30 36,350.00 -
28 มี.ค. 64 พัฒนาศักยภาพเกษตรกรสวนยาง 10 รายร่วมกับ กยท. 50 0.00 26,140.00
29 มี.ค. 64 พัฒนาศักยภาพเกษตรกรสวนยาง 10 รายร่วมกับ กยท. 2 55 0.00 21,072.00
22 พ.ค. 64 การประชุมคณะทำงานและภาคีที่เกี่ยวข้องจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 3 13 10,000.00 7,444.00
14 มิ.ย. 64 การประชุมคณะทำงานและภาคีที่เกี่ยวข้องจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 4 12 1,000.00 6,308.00
20 ต.ค. 64 เวทีเครือข่ายร่วมกับ กยท. จัดทำพัฒนาข้อเสนอ แนวทางการทำเกษตรกรรมยั่งยืนในสวนยาง และสร้างความร่วมมือขับเคลื่อนและผลักดันทางนโยบายต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 30 20,250.00 27,152.00
รวม 282 163,000.00 9 171,889.00