สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

พืชร่วมยาง ชุมพร

ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานโดยทีมวิชาการเชื่อมโยงเครือข่าย กับเกษตรต้นแบบ และหรือ สถาบันเกษตรที่สังกัด28 กันยายน 2564
28
กันยายน 2564รายงานจากพื้นที่ โดย Kero
  • พืชร่วมยาง-สมคิด-ละแม.docx
  • สารชีวภัณฑ์-อดิศักดิ์.docx
  • สวนยางร่วมมะพร้าว-มาลินี.docx
  • สวนยางพิทยา เพชรเจริญ บ้านควน หลังสวน 64.docx
  • วนเกษตร-ฉลองชาติ.docx
  • ระบบนิเวศสวนยาง-วิศุทธิ์.docx
  • พืชสลับแถว วิเวก - ละแม 64.docx
  • พืชร่วมยาง-ประสาน-ละแม.docx
  • พืชร่วมยาง-ประพฤทธิ์-ละแม.docx
  • พืชร่วมยาง-จรีย์-หลังสวน.docx
circle
วัตถุประสงค์

 

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ทีมวิชาการประสานกับ กยท.เพื่อประเมินการทำสวนยางยั่งยืน(ผสมผสาน)เพื่อลงพื้นที่ถอดบทเรียนการทำสวนยาง

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เกิดชุดข้อมูลในการถอดบทเรียนพื้นที่ต้นแบบจำนวน 10 พื้นที่ ซึ่งมีการปลูกพืชร่วมยาง เช่น ปลูกแบบนวเกษตร  ปลูกแบบผสมผสาน  ทีมีความแตกต่างกันของแต่ละพื้นที่ เช่น ปลูกยางร่วมกับมะพร้าว  ปลูกร่วมกับผักกินใบรวมถึงการเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ โดยมีการกระจายอยู่เกือบทุกอำเภอในจังหวัดชุมพร

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

()

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
circle
ข้อเสนอแนะต่อ
circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่