สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

การประชุมคณะทำงานและภาคีที่เกี่ยวข้องจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 4

การประชุมคณะทำงานและภาคีที่เกี่ยวข้องจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 4

6 ตุลาคม 2564
KeroKero
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประสานภาคีที่เกี่ยวข้องและส่งหนังสือเชิญประชุมโดยจะทำการพูดคุยเพื่อสังเคราะห์ข้อมูลการถอดบทเรียน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

มีชุดถอดบทเรียนระดับพื้นที่ จำนวน 10 ต้นแบบซึ่งใช้กระบวนการถอดบทเรียนจาก สนส. เพื่อให้กรอกการถอดบทเรียนครอบคลุมทุกมิติ โดยมีการกระจายในแต่ละอำเภอ คือ ท่าแซะ  สวนลุงนก  ปะทิวสวนนายวิศุทธ์  สวี สวนมลินี  หลังสวน  สวนพิทยาและจารี  ละแม สวนนายวิเวก  นายพฤติ  นายประสาร  นายสมคิด  นายอดิศักดิ์  ดังนั้นจึงต้องดูเนื้องานการถอดบทเรียนของแต่ละพื้นที่โดยเฉพาะข้อมูลรายแปลง ข้อมูลเศรษฐศาสตร์ของพื้นที่ ตามนี้ 1. บริบทพื้นที่และแรงบันดาลใจในการเกษตรสวนยางยั่งยืน (พืชร่วมยาง) 2.    ความคาดหวังต่อการทำเกษตรสวนยางยั่งยืน (พืชร่วมยาง) 3.    การเกษตรผสมผสานโดยจัดรูปแบบปลูกพืชสลับแถว 4      ผลผลิตและ รายได้/รายจ่ายครัวเรือนเป็นอย่างไร (รายได้ครัวเรือนเพิ่มเท่าไหร่/รายจ่ายค่าอาหารลดลงหรือไม่
  5. การเป็นสมาชิกกลุ่มสถาบันเกษตรกร เช่น กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร ฯลฯ  และบทบาทหน้าที่ในกลุ่ม การได้รับประโยชน์จากการรวมกลุ่ม
  6.การบรรลุเป้าหมายจากทำสวนยางยั่งยืน  (พืชร่วมยาง)หรือไม่อย่างไร
  7. ปัจจัยที่ทำให้ท่านทำพืชร่วมยางประสบความสำเร็จมีอะไรบ้าง (ทุน การสนับสนุนจากภายนอก -องค์ความรู้)   8. ปัญหา อุปสรรคจากการทำสวนยางยั่งยืน (พืชร่วมยาง) อย่างไร
  9. การทำสวนยางยั่งยืน (พืชร่วมยาง)ในอนาคตอย่างไร และความเป็นไปได้ในการนำไปใช้กับพืชเชิงเดี่ยวอื่น เช่น สวนปาล์มน้ำมัน ทุเรียน ลองกอง ฯลฯ 10. ข้อเสนอแนะอะไรบ้างต่อหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น กยท. /สนง.เกษตร/ เกษตรและสหกรณ์ ฯลฯ ในการทำนโยบายสวนยางยั่งยืน (พืชร่วมยาง)
  จากการดูตัวอย่างจะมีบางพื้นที่ยังมีการเขียนไม่ครอบคุมจึงอาจต้องนำไปดูและเพิ่มข้อมูลในแต่ละด้านที่สอดคล้องกับพื้นที่ เช่น  หากมีผลผลิตจากผักพื้นบ้านมีกี่ชนิด แต่ละชนิดเก้บกี่ครั้ง  ขายได้เท่าไหร่ /วัน/ปี

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 6,308.00 0.00 0.00 0.00 6,308.00 lock_open