สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

diversity_2

โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

ชื่อโครงการงบประมาณวันที่อนุมัติสถานภาพโครงการ
1 โครงการบริหารงานงานกลาง 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย 0.00 1 ก.พ. 2564 กำลังดำเนินโครงการ
2 โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย : จ.สงขลา อ.สิงหนคร ต.หัวเขา 800,000.00 กำลังดำเนินโครงการ
3 โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย : จ.นราธิวาส อ.รือเสาะ ต.โคกสะตอ 0.00 กำลังดำเนินโครงการ
4 โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย : จ.นราธิวาส อ.รือเสาะ ต.สาวอ 0.00 กำลังดำเนินโครงการ
5 โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย : จ.นราธิวาส อ.รือเสาะ ต.เอราวัณ 0.00 กำลังดำเนินโครงการ
6 โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย : จ.ปัตตานี อ.เมือง ต.ตันหยงลุโละ ประเด็น กุ้งแห้ง 0.00 กำลังดำเนินโครงการ
7 โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย : จ.ปัตตานี อ.เมือง ต.รูสะมิแล ประเด็น กุ้งแห้ง 0.00 กำลังดำเนินโครงการ
8 โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย : จ.ปัตตานี อ.เมือง ต.บางปู ประเด็น กุ้งแห้ง 0.00 กำลังดำเนินโครงการ
9 โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย : จ.ปัตตานี อ.เมือง ต.ดอนรัก 0.00 กำลังดำเนินโครงการ
10 โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย : จ.ปัตตานี อ.เมือง ต.ท่ากำชำ ประเด็น กุ้งแห้ง 0.00 กำลังดำเนินโครงการ
11 โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย : จ.ปัตตานี อ.เมือง ต.บางตาวา ประเด็น กุ้งแห้ง 0.00 กำลังดำเนินโครงการ
12 โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย : จ.พัทลุง อ.ปากพะยูน ต.เกาะนางคำ 800,000.00 1 ก.พ. 2564 กำลังดำเนินโครงการ
13 โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย : จ.สตูล อ.เมือง ต.บ้านควน 800,000.00 1 ม.ค. 2564 กำลังดำเนินโครงการ
14 โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย : จ.สตูล อ.เมือง ต.พิมาน 800,000.00 1 ม.ค. 2564 กำลังดำเนินโครงการ
15 โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย : จ.สตูล อ.ละงู ต.น้ำผุด 800,000.00 1 ก.พ. 2564 กำลังดำเนินโครงการ