สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

diversity_2

โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

stars
1. รายละเอียดชุดโครงการ
ชื่อชุดโครงการ โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย
ภายใต้แผนงาน/ชุดโครงการ แผนงาน สนส.
รหัสชุดโครงการ
ปีงบประมาณ 2564 (เฉพาะแอดมิน)
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ -
งบประมาณ 0.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
stars
3. สถานการณ์/ปัญหา
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
4. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
5. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
6. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 11:09 น.