สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

diversity_2

โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
รวม 0 0.00 0 0.00