สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

device_hub

ศูนย์วิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะ ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ (ศวนส)

stars
1. สถานการณ์/ปัญหา
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
2. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
3. แนวทาง/วิธีการสำคัญ
paid
4. งบประมาณที่ตั้งไว้ตามแผนงาน
0.00 บาท
stars
5. โครงการที่ควรดำเนินการ
ชื่อโครงการย่อยผู้รับผิดชอบงบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)
stars
6. รายชื่อข้อเสนอโครงการ
ไม่มี
stars
7. รายชื่อติดตามโครงการ
ปีงบประมาณชื่อติดตามโครงการองค์กรรับผิดชอบงบประมาณ (บาท)
1 2563 พืชร่วมยาง 0.00
2 2563 เกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัยเพื่อสุขภาพ 0.00
3 2563 ตำบลบูรณาการระบบอาหาร 0.00
4 2563 การท่องเที่ยวโดยชุมชน 0.00
5 2563 การจัดบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรม 0.00
6 2563 การจัดการภัยพิบัติโดยชุมชน 0.00
7 2563 การพัฒนาศักยภาพเครือข่าย 0.00
8 2563 งานสื่อสาธารณะ 0.00
9 2563 งานประเมินผลภายใน 0.00
10 2563 งานบริหารกลาง ศวนส. ติดตาม/สนับสนุนโครงการ สถาบันนโยบายสาธารณะ 800,000.00
11 2563 การจัดการปัจจัยเสี่ยงตามแนวทางสันติสุขภาวะ 0.00
12 2563 การพัฒนากลไกระบบสุขภาพแบบมีส่วนร่วม 0.00
13 2565 ประเด็นความมั่นคงทางอาหาร 0.00
14 2565 ประเด็นความมั่นคงทางมนุษย์ 0.00
15 2565 ประเด็นความมั่นคงทางสุขภาพ 0.00
16 2565 ประเด็นการจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 0.00
17 2565 ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ สถาบันนโยบายสาธารณะ 1,000,000.00
18 2567 ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ ปี 2567 สถาบันนโยบายสาธารณะ 0.00
19 2567 ประเด็นความมั่นคงทางอาหาร 2567 0.00
20 2567 ประเด็นความมั่นคงทางมนุษย์ 2567 0.00
21 2567 ประเด็นความมั่นคงทางสุขภาพ ปี 2567 0.00
22 2567 ประเด็นการจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ปี 2567 0.00
23 2567 งานสื่อสาร ศวนส ปี 2567 0.00
24 2567 ประเด็นการสื่อสาร 2567 0.00
รวม 1,800,000.00
stars
8. เอกสารประกอบ
สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน
สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สินแผนงานเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 22 ก.ค. 2567 น.