สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส.)

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
1. การ coaching ทีมระดับเขต ให้สามารถสนับสนุนการจัดทำแผน การพัฒนาข้อเสนอโครงการ และการใช้ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ 60 154,000.00 2 74,118.00
14 ม.ค. 63 การประชุมคณะทำงานโครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ ระดับเขต 20 41,384.00 41,384.00
16 ก.ค. 63 ประชุมคณะทำงานโครงการบูรณาการการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ ระดับเขต (ครั้งที่ 2) 20 32,734.00 32,734.00
14 ต.ค. 63 การประชุมสรุปผลดำเนินงานระดับเขต 20 79,882.00 -
2. การ coaching ทีมระดับพื้นที่ ให้สามารถสนับสนุนผู้เสนอโครงการ ในการจัดทำแผน การพัฒนาข้อเสนอโครงการ และการติดตามโครงการ ทั้งในขั้นตอนการจัดทำแผนกองทุนตำบลฯ พัฒนาโครงการและการติดตาม 387 380,300.00 6 328,050.00
24 ม.ค. 63 ประชุมคณะทำงานโครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ ระดับพื้นที่ 12 14,748.00 14,748.00
12 ก.พ. 63 การประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการบูรณาการการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ และพัฒนากลไกสุขภาวะในระดับพื้นที่ 82 68,246.00 68,246.00
20 - 21 ก.พ. 63 ประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอในการจัดทำแผนงาน/โครงการของกองทุนฯ 50 79,220.00 79,220.00
24 - 25 ก.พ. 63 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ในการจัดทำแผนงาน/โครงการฯ 60 89,686.00 89,686.00
12 - 13 มี.ค. 63 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพในการจัดทำแผนงาน/โครงการที่มีประสิทธิผลของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น 40 64,000.00 64,000.00
31 ก.ค. 63 ประชุมเชิงปฎิบัติการสร้างเสริมศักยภาพในการจัดทำแผนงาน/โครงการฯ จังหัดนนทบุรี 30 12,150.00 12,150.00
6 ส.ค. 63 เวทีทบทวนและจัดทำแผนการติดตาม ในพื้นที่ อ.หนองแค 42 11,500.00 -
7 ส.ค. 63 เวทีทบทวนและจัดทำแผนการติดตามในพื้นที่ อ.แก่งคอย 30 9,500.00 -
13 ส.ค. 63 ประชุมคณะทำงานสรุปผลการดำเนินงาน จ.สระบุรี 10 15,000.00 -
17 ส.ค. 63 ประชุมติดตามความก้าวหน้าการบันทึก แผนงาน/โครงการ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่1 25 14,000.00 -
28 ส.ค. 63 ประชุมคณะทำงานสรุปผลการดำเนินงาน จ.อ่างทอง 6 2,250.00 -
3. การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนและข้อเสนอโครงการ (ทีมพี่เลี้ยงลงพื้นที่/จัดประชุมในพื้นที่ พชอ.) 40 84,000.00 0 0.00
21 ส.ค. 63 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนและติดตามโครงการในพื้นที่ เทศบาลนนทบุรีและเทศบาลปากเกร็ด 40 84,000.00 -
4. การติดตามสนับสนุนการดำเนินงานโครงการในพื้นที่ อย่างน้อย 3 ครั้งต่อ พชอ. 57 172,000.00 0 0.00
10 - 28 ส.ค. 63 การติดตามและพัฒนาโครงการในพื้นที่ อ.หนองแค 19 14,400.00 -
10 - 28 ส.ค. 63 การติดตามและพัฒนาโครงการในพื้นที่ อ.แก่งคอย 13 9,600.00 -
14 ส.ค. 63 การติดตามและพัฒนาโครงการในพืนที่ อ.บางใหญ่ (3) ครั้ง 0 45,000.00 -
20 ส.ค. 63 การติดตามและพัฒนาโครงการในพืนที่ อ.บางบัวทอง(3)ครั้ง 0 39,000.00 -
7 ก.ย. 63 การติดตามและพัฒนาโครงการในพืนที่ อ.วิเศษชัยชาญ(3)ครั้ง 15 60,000.00 -
17 ก.ย. 63 การติดตามและพัฒนาโครงการในพืนที่ อ.บางนมโค (3)ครั้ง 10 4,000.00 -
ไม่มีการจัดกลุ่มกิจกรรม