สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการเกษตรในโรงเรียนบ้านนาจะแหน (โรงเรียนบ้านนาจะแหน)

hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 9,710.00 3 20,000.00
1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62 การเลี้ยงปลาดุก 0 5.00 5,000.00
1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62 การปลูกผักสวนครัว 0 5.00 5,000.00
20 ม.ค. 62 - 29 มี.ค. 62 เพาะเห็ดนางฟ้า 0 9,700.00 10,000.00
28 มิ.ย. 62 เก็บเกี่ยวผลผลิต(ผัก)สู่โรงครัว 0 0.00 -