สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการเกษตรในโรงเรียนบ้านนาจะแหน (โรงเรียนบ้านนาจะแหน)

การเลี้ยงปลาดุก

การเลี้ยงปลาดุก

15 สิงหาคม 2562
โรงเรียนบ้านนาจะแหนโรงเรียนบ้านนาจะแหน
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.ซื้ออุปกรณ์ 2.ซ่อมแซมบ่อปลาดุก 3.ซื้อพันธุ์ปลาและอาหารปลา 4.ลงปลาในบ่อ 5.ดูแลให้อาหารอย่างสม่ำเสมอ 6.จับปลาดุกขายให้โรงครัวเพื่อประกอบอาหาร

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้ปลาดุกที่สามารถนำมาจำหน่ายให้โรงครัวเพื่อประกอบอาหารให้นักเรียน

  • ผลผลิต ได้ปลาดุกสำหรับส่งเข้าโรงครัวใช้ทำอาหารกลางวันสัปดาห์ละ 9 กิโลกรัม ตลอดการทำโครงการ 50 กิโลกรัม
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 lock_open