สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการเกษตรในโรงเรียนบ้านนาจะแหน (โรงเรียนบ้านนาจะแหน)

การปลูกผักสวนครัว

การปลูกผักสวนครัว

15 สิงหาคม 2562
โรงเรียนบ้านนาจะแหนโรงเรียนบ้านนาจะแหน
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.ปรับปรุงสภาพดิน 2.ทำแปลงผักพร้อมใส่ปุ๋ย 3.เพาะเมล็ด 4.นำกล้าผักลงปลูกในแปลงผักที่เตรียมไว้ 5.ดูแลรักษา รดน้ำ พรวนดิน กำจัดวัชพืช 6.เก็บผลผลิตเพื่อไปจำหน่ายให้โรงครัว

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ปลูกผัก 3ชนิดได้แก่ ผักบุ้ง กวางตุ้ง ผักกาด ผักที่ให้ผลผลิตแล้วได้แก่ ผักบุ้ง ผักกาด

  • ผลิตที่ได้ เพาะเห้ดจำนวน 200 ก้อน ได้เห็ดสำหรับส่งเข้าโรงครัวใช้ทำอาหารกลางวันสัปดาห์ละ 4-5 กิโลกรัม ตลอดการทำโครงการ 70 กิโลกรัม
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 lock_open