สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการเกษตรในโรงเรียนบ้านนาจะแหน (โรงเรียนบ้านนาจะแหน)

assignment
บันทึกกิจกรรม
การเลี้ยงปลาดุก15 สิงหาคม 2562
15
สิงหาคม 2562รายงานจากพื้นที่ โดย โรงเรียนบ้านนาจะแหน
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.ซื้ออุปกรณ์ 2.ซ่อมแซมบ่อปลาดุก 3.ซื้อพันธุ์ปลาและอาหารปลา 4.ลงปลาในบ่อ 5.ดูแลให้อาหารอย่างสม่ำเสมอ 6.จับปลาดุกขายให้โรงครัวเพื่อประกอบอาหาร

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้ปลาดุกที่สามารถนำมาจำหน่ายให้โรงครัวเพื่อประกอบอาหารให้นักเรียน

  • ผลผลิต ได้ปลาดุกสำหรับส่งเข้าโรงครัวใช้ทำอาหารกลางวันสัปดาห์ละ 9 กิโลกรัม ตลอดการทำโครงการ 50 กิโลกรัม
เพาะเห็ดนางฟ้า15 สิงหาคม 2562
15
สิงหาคม 2562รายงานจากพื้นที่ โดย โรงเรียนบ้านนาจะแหน
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.สร้างโรงเรือน 2.เพาะเชื้อเห็ด บรรจุใส่ถุงกับทีมศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน 3.วางก้อนเห็ดในโรงเรือน 4.เก็บผลผลิต จำหน่างสู่โรงครัวเพื่อประกอบอาหารกลางวันให้นักเรียนในโรงเรียน

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เก็บเห็ดนำมาจำหน่ายให้โรงครัวและผู้ปกครอง

การปลูกผักสวนครัว15 สิงหาคม 2562
15
สิงหาคม 2562รายงานจากพื้นที่ โดย โรงเรียนบ้านนาจะแหน
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.ปรับปรุงสภาพดิน 2.ทำแปลงผักพร้อมใส่ปุ๋ย 3.เพาะเมล็ด 4.นำกล้าผักลงปลูกในแปลงผักที่เตรียมไว้ 5.ดูแลรักษา รดน้ำ พรวนดิน กำจัดวัชพืช 6.เก็บผลผลิตเพื่อไปจำหน่ายให้โรงครัว

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ปลูกผัก 3ชนิดได้แก่ ผักบุ้ง กวางตุ้ง ผักกาด ผักที่ให้ผลผลิตแล้วได้แก่ ผักบุ้ง ผักกาด

  • ผลิตที่ได้ เพาะเห้ดจำนวน 200 ก้อน ได้เห็ดสำหรับส่งเข้าโรงครัวใช้ทำอาหารกลางวันสัปดาห์ละ 4-5 กิโลกรัม ตลอดการทำโครงการ 70 กิโลกรัม
เก็บเกี่ยวผลผลิต(ผัก)สู่โรงครัว11 สิงหาคม 2562
11
สิงหาคม 2562รายงานจากพื้นที่ โดย wanna
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

นักเรียน10 คน ช่วยกันเก็บผลผลิต ผักบุ้ง กวางตุ้ง ผักกาด รวม4 กก เพื่อมาประกอบอาหารให้กับนักเรียน เมนูผัดผักให้กับนักเรียน

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้ผลผลิตคือผักบุ้งและผักกาดส่งโรงครัวเพื่อปรุงอาหารให้นักเรียน

เก็บเกี่ยวผลผลิต(ผัก)สู่โรงครัว11 สิงหาคม 2562
11
สิงหาคม 2562รายงานจากพื้นที่ โดย wanna
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

นักเรียน10 คน ช่วยกันเก็บผลผลิต ผักบุ้ง กวางตุ้ง ผักกาด รวม4 กก เพื่อมาประกอบอาหารให้กับนักเรียน เมนูผัดผักให้กับนักเรียน

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
  • ปลูกผักกวางตุ้ง 4 แปลง เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตป้อนสู่โรงครัวเพื่อทำอาหารให้เด็กรับประทานสัปดาห์ละ 7-8 กิโลกรัม ตลอดระยะเวลาทำโครงการสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ 89 กิโลกรัม
  • ปลูกผักบุ่ง 4 แปลง เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตป้อนสู่โรงครัวเพื่อทำอาหารให้เด็กรับประทานสัปดาห์ละ 5-6 กิโลกรัม ตลอดระยะเวลาทำโครงการสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ 89 กิโลกรัม