สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการเกษตรในโรงเรียนบ้านนาจะแหน (โรงเรียนบ้านนาจะแหน)

เพาะเห็ดนางฟ้า

เพาะเห็ดนางฟ้า

15 สิงหาคม 2562
โรงเรียนบ้านนาจะแหนโรงเรียนบ้านนาจะแหน
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.สร้างโรงเรือน 2.เพาะเชื้อเห็ด บรรจุใส่ถุงกับทีมศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน 3.วางก้อนเห็ดในโรงเรือน 4.เก็บผลผลิต จำหน่างสู่โรงครัวเพื่อประกอบอาหารกลางวันให้นักเรียนในโรงเรียน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เก็บเห็ดนำมาจำหน่ายให้โรงครัวและผู้ปกครอง

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 9,000.00 10,000.00 lock_open