สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการเกษตรในโรงเรียนบ้านนาจะแหน (โรงเรียนบ้านนาจะแหน)

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
10 พ.ค. 62 การเลี้ยงปลาดุก 10 5,000.00 5,000.00
17 พ.ค. 62 การปลูกผักสวนครัว 30 5,000.00 5,000.00
28 มิ.ย. 62 เก็บเกี่ยวผลผลิต(ผัก)สู่โรงครัว 10 0.00 0.00
20 ก.ค. 62 เพาะเห็ดนางฟ้า 20 10,000.00 10,000.00
รวม 70 20,000.00 4 20,000.00