สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการขับเคลื่อนยุทธ์ศาสตร์ข้าวอินทรีย์ จ.พัทลุง

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
28 พ.ค. 59 ประชุมคณะกรรมการแผนแม่บทข้าว 10 2,000.00 1,000.00
18 มิ.ย. 59 ประชุมคณะทำงานเตรียมวางแผนกาขับเคลื่อนแผนแม่บทข้าวอินทรีย์ 20 4,000.00 3,620.00
28 มิ.ย. 59 ประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมเวทีรับฟังความคิดเห็นระดับอำเภอ 10 2,000.00 3,504.00
30 มิ.ย. 59 จัดทำ Mapping สถานการณ์ข้าวเคมี และข้าวอินทรีย์ 20 10,000.00 0.00
1 ก.ค. 59 ประชุมรับฟังความคิดเห็นแนวทางการจัดการข้าวอินทรีย์โซนกลาง 50 20,000.00 16,306.00
4 ก.ค. 59 ประชุมคณะทำงานเพื่อสรุปการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น 10 2,000.00 1,450.00
11 ก.ค. 59 ประชุมรับฟังความคิดเห็นแนวทางการจัดการข้าวอินทรีย์โซนเหนือ 50 20,000.00 14,980.00
12 ก.ค. 59 ประชุมคณะทำงานเพื่อสรุปเวทีโซนเหนือ 20 2,000.00 1,500.00
21 ก.ค. 59 ประชุมรับฟังความคิดเห็นแนวทางการจัดการข้าวอินทรีย์โซนใต้ 50 20,000.00 15,000.00
28 ก.ค. 59 ประชุมเตรียมงานรับฟังความคิดเห็นแนวทางการจัดการข้าวอินทรีย์ เวทีใหญ่ 50 3,000.00 700.00
8 ส.ค. 59 ประชุมรับฟังความคิดเห็นแนวทางการจัดการข้าวอินทรีย์ เวทีใหญ่ 50 20,000.00 19,100.00
9 ส.ค. 59 ประชุมคณะทำงานทำแผนยุทธศาสตร์ 20 2,000.00 1,700.00
10 ส.ค. 59 ประชุมคณะทำงานเพื่อจัดทำแผนโครงการเสนอยุทธศาสตร์ จ.พัทลุง 20 3,000.00 2,000.00
11 ส.ค. 59 ประชุมเสนอโครงการเข้าแผนยุทธศาสตร์เกษตรของ จ.พัทลุง 20 1,000.00 800.00
15 ส.ค. 59 ประชุมคณะทำงาน 5 1,000.00 600.00
16 ส.ค. 59 นำแผนนาอินทรีย์เสนอเข้าพิจารณาวาระพิเศษของการประชุม ทีมเศรษฐกิจและสังคม 5 1,000.00 800.00
17 ส.ค. 59 ประชุมคณะทำงานชี้แจงโครงการปรับกิจกรรมเพื่อทำแผนยุทธศาสตร์ 5 1,000.00 800.00
18 ส.ค. 59 ประชุมคณะทำงานรวบรวมข้อมูลจัดทำ Project brief 20 3,000.00 2,520.00
19 ส.ค. 59 ประชุมคณะทำงาน 10 1,000.00 500.00
29 ส.ค. 59 การประชุมโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุง และ การเตรียมงานสร้างสุขกับทาง สจรส. 25 5,000.00 3,280.00
2 ก.ย. 59 จัดนิทรรศการงานสร้างสุข ธีม การจัดการข้าวอินทรีย์แบบครบวงจร 0 0.00 0.00
2 ก.ย. 59 ประชุมคณะทำงานระดมความเห็นทำ Project idea 10 1,000.00 800.00
5 ก.ย. 59 ระดมความเห็นเขียนโครงการเสนอจังหวัด 20 5,000.00 4,060.00
6 ก.ย. 59 ระดมความเห็นเขียนโครงการเสนอจังหวัด 20 500.00 300.00
12 ก.ย. 59 ประชุมเตรียมงานสร้างสุขภาคใต้ 20 5,000.00 4,018.00
30 ก.ย. 59 ประสานงาน สจรส. 1 1,000.00 1,000.00
7 ต.ค. 59 ระดมความเห็นเสนอโครงการจังหวัด 20 500.00 300.00
17 ต.ค. 59 ประสานงาน สจรส. 1 1,000.00 500.00
14 ม.ค. 60 Mapping โรงสีข้าว อำเภอควนขนุน 30 2,000.00 6,595.00
15 ม.ค. 60 Mapping โรงสีข้าว อำเภอควนขนุน 20 2,000.00 6,550.00
21 ม.ค. 60 Mapping โรงสีข้าว อำเภอศรีนครินทร์ 20 2,000.00 5,600.00
22 ม.ค. 60 Mapping โรงสีข้าวอำเภอเมืองและอำเภอป่าพะยอม 20 2,000.00 6,100.00
28 ม.ค. 60 Mapping โรงสีข้าวอำเภอเมือง 20 2,000.00 6,100.00
29 ม.ค. 60 Mapping โรงสีข้าวอำเภอเมือง 20 2,000.00 6,100.00
30 ม.ค. 60 Mapping โรงสีข้าวอำเภอบางแก้ว 20 2,000.00 5,600.00
4 ก.พ. 60 Mapping โรงสีข้าวอำเภอปากพะยูน 20 2,000.00 5,600.00
5 ก.พ. 60 Mapping โรงสีข้าวอำเภอกงหราและอำเภอเขาชัยสน 20 2,000.00 6,100.00
6 ก.พ. 60 Mapping โรงสีข้าวอำเภอกงหราและอำเภอตะโหมด 20 2,000.00 5,600.00
11 ก.พ. 60 Mapping โรงสีข้าว ป่าบอน 20 2,000.00 7,180.00
12 ก.พ. 60 Mapping โรงสีข้าว อำเภอตะโหมด 20 2,000.00 7,675.00
25 ก.พ. 60 Mapping การตลาดอำเภอควนขนุนและอำเภอเมือง 20 16,000.00 3,300.00
26 ก.พ. 60 Mapping การตลาดป่าพะยอม ศรีบรรพต ศรีนครินทร์ 20 0.00 3,750.00
3 มี.ค. 60 Mapping การตลาดอำเภอบางแก้ว อำเภอเขาชัยสน 20 0.00 1,950.00
6 มี.ค. 60 Mapping การตลาดอำเภอตะโหมด อำเภอกงหรา 20 0.00 1,880.00
10 มี.ค. 60 Mapping การตลาด อำเภอป่าบอน ปากพะยูน 20 0.00 1,500.00
22 มี.ค. 60 ประชุมคณะทำงาน 20 2,000.00 4,787.00
24 มี.ค. 60 สนับสนุนเครือข่ายชาวนาเกษตรอินทรีย์วิถีนิเวศเมืองลุงในการสื่อสารกับสังคม 60 25,000.00 16,328.00
29 มี.ค. 60 สนับสนุนเครือข่ายชาวนาเกษตรอินทรีย์วิถีนิเวศเมืองลุงในการสื่อสารกับสังคม 60 0.00 7,850.00
4 เม.ย. 60 สนับสนุนเครือข่ายชาวนาเกษตรอินทรีย์วิถีนิเวศเมืองลุงในการสื่อสารกับสังคม 60 0.00 3,800.00
25 เม.ย. 60 สร้างระบบมตารฐานอินทรีย์ของจังหวัดพัทลุงโดยใช้การรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS) 20 25,000.00 27,561.00
26 พ.ค. 60 การแปลงยุทธศาสตร์ข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุงไปสู่การปฎิบัติในพื้นที่นาอินทรย์ ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน 20 5,000.00 1,900.00
29 พ.ค. 60 การแปลงยุทธศาสตร์ข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุงไปสู่การปฎิบัติในพื้นที่ อ.กงหรา 5 5,000.00 3,000.00
1 มิ.ย. 60 การแปลงยุทธศาสตร์ข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุงไปสู่การปฎิบัติ อำเภอควนขนุน 20 0.00 2,900.00
15 มิ.ย. 60 บริหารจัดการข้อมูล 0 111,000.00 98,052.00
20 มิ.ย. 60 การแปลงยุทธศาสตร์ข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุงไปสู่การปฎิบัติ อำเภอบางแก้ว 20 0.00 7,060.00
26 มิ.ย. 60 จัดทำรายงาน Mapping ข้อมูล 20 0.00 15,500.00
30 มิ.ย. 60 ประชุมระดมความคิดเห็นต่อแผนแม่บทข้าวอินทรีย์ จังหวัดพัทลุง 50 50,000.00 23,114.00
รวม 1,267 400,000.00 57 400,170.00