สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการขับเคลื่อนยุทธ์ศาสตร์ข้าวอินทรีย์ จ.พัทลุง

จัดทำรายงาน Mapping ข้อมูล

26 มิถุนายน 2560
สุวิมล เกตุทองสุวิมล เกตุทอง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ทำรายงาน  Mapping ข้อมูล

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

รายงาน  Mapping ข้อมูล

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
15,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,500.00 lock_open

การแปลงยุทธศาสตร์ข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุงไปสู่การปฎิบัติ อำเภอบางแก้ว

20 มิถุนายน 2560
สุวิมล เกตุทองสุวิมล เกตุทอง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 • พูดคุยเรื่องรายละเอียดโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุง
 • ชี้แจงเรื่องร่างยุทธศาสตร์ข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุง
 • แลกเปลี่ยนความคิดเรื่องการทำนาอินทรีย์กับเกษตรกร
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เกษตรกรรวมตัวกันผลิตข้าวอินทรีย์เป็นนาแปลงใหญ่ (300 ไร่) มีทั้งหมดสมาชิก 46 คน เกษตรกรอยากให้มีโครงการพันธุ์ข้าวพื้นเมือง ซึ่งอยากจะได้ข้าวพันธุ์ไข่มดริ้น ที่เป็นพันธุ์พื้นเมืองของอำเภอบางแก้ว
- มีปัญหาราคาข้าวตกต่ำ เนื่องจากมีกลุ่มที่ผลิตข้าวอินทรีย์เพิ่มมากขึ้น บางรายขายข้าวราคาต่ำ ทำให้ราคาข้าวอินทรีย์ต่ำกว่าราคามาตรฐาน

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 6 คน จากที่ตั้งไว้ 20 คน
ประกอบด้วย

กลุ่มวิสาหกิจบ้านเรียนรู้เกษตรธรรมชาติบางแก้ว และกลุ่มเกษตรวิถีธรรมชาติ ตะโหมด  กลุ่มสหกรณ์การเกษตรแม่บ้านภักดีร่วมใจจำกัด

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
1,000.00 0.00 5,450.00 610.00 0.00 0.00 7,060.00 lock_open

บริหารจัดการข้อมูล

15 มิถุนายน 2560
สุวิมล เกตุทองสุวิมล เกตุทอง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

บริหารจัดการข้อมูล

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
63,000.00 0.00 0.00 35,052.00 0.00 0.00 98,052.00 lock_open

ประชุมระดมความคิดเห็นต่อแผนแม่บทข้าวอินทรีย์ จังหวัดพัทลุง

30 มิถุนายน 2560
สุวิมล เกตุทองสุวิมล เกตุทอง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 • ชี้แจ้งเป้าหมายและแนวคิดในการจัดทำแผนแม่บทข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุง
 • บรรยายเรื่อง " ยุทธศาสตร์จังหวัดในการสนับสนุนแผนแม่บทข้าวอินทรีย์ จังหวัดพัทลุง"
 • นำเสนอแผนแม่บทข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุงและแผนปฎิบัติการข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุง
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

การปรับเปลี่ยน จากการทำนาเคมีมาเป็นนาอินทรีย์เป็นไปได้ยาก เกษตรกรต้องการพี่เลี้ยงและการสนับสนุน

มาตรฐาน
คาดหวังให้หน่วยงานราชการช่วยขับเคลื่อนพื้นที่

การจัดทำแผนเสนอต่อจังหวัด อุปสรรค - ความพร้อมของพื้นที่ในการทำกิจกรรม - เอกสารแบบแปลน, การขออนุญาต, การทำประชาพิจารณ์, กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เพิ่มเติมโครงการ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวพื้นเมืองคุณภาพ พันธุ์ข้าวพื้นเมือง ได้แก่ ข้าวเล็บนก ข้าวเหนียวดำหมอ
1.โครงการวิจัยและพัฒนาข้าวอินทรีย์ - การพัฒนาพันธุ์ข้าวพื้นที่ต้นแบบ - การพัฒนาข้าวสังข์หยด การดำต้นเดียว - การอนุรักษ์พันธุ์ การใช้ภูมิปัญญาโดยการเก็บด้วย... ปัญหา เมล็ดพันธุ์ด้อยคุณภาพ ข้อเสนอแนะ การหว่านเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ เสนอโครงการพัฒนาแปลงพันธุ์ข้าวอินทรีย์ชุมชน (ศูนย์พันธุ์ข้าวชุมชน)

กระบวนการคัดเมล็ดพันธุ์
- ทำแปลงข้าวชุมชนโดยขอการรับรองในการจำหน่าย - แบ่งพื้นที่โซนในการอนุรักษ์พันธุ์ข้าว
- 4 ปี มีการเปลี่ยนแปลงกลับมาคัดใหม่ - มีการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ข้าวพื้นเมือง

 1. โครงการพัฒนาสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์พันธุ์ข้าวชุมชน เช่น ข้าวเล็บนกที่กงหรา ข้าวเหนียวดำหมอที่เขาอ้อ
 2. โครงการสร้างอัตลักษณ์พันธุ์ข้าวพื้นเมืองเหนียวดำหมอเขาอ้อ
 3. โครงการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศูนย์โคกหนองนาโมเดลเพื่อความมั่นคงทางอาหาร (โครงการนิเวศน์นาข้าว)
 4. งานวิจัยห่วงโซ่การพัฒนาผลิตภัณฑ์เวชสำอางจากข้าวสังข์หยด
 5. การพัฒนาแหล่งน้ำสำหรับผิวดินเพื่อการทำนาอินทรีย์ในท้องถิ่น
 6. โครงการพัฒนาจุลินทรีย์วัตถุสำหรับนาข้าวอินทรีย์
 7. โครงการศูนย์พัฒนาจุลินทรีย์ท้องถิ่น
 8. โครงการสร้างนักวิจัยชาวนาชุมชน (การพัฒนาทรัพยากรบุคคล)
 9. โครงการพัฒนาปุ๋ยอินทรีย์
 10. โครงการเพิ่มตลาดชุมชนเกษตรอินทรีย์ในชุมชน
  • การปลอมข้าวอินทรีย์ (คุณภาพข้าวสังข์หยดอินทรีย์ในชุมชน)
  • ตลาดข้าวสังข์หยดคุณภาพ
  • การประกันราคาข้าวอินทรีย์ (ข้าวเปลือก)
  • มีโรงสีข้าวตามโซนในจังหวัดพัทลุง
  • โรงผลิตแป้งข้าวสังข์หยดที่มีคุณภาพที่สุดในจังหวัดพัทลุง (โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์)
  • การจัดตลาดผลผลิตเกษตรอินทรีย์
 11. ส่งเสริมปรับเปลี่ยนการทำสวนยางมาเป็นการทำนาอินทรีย์
 12. พัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านส่งเสริมองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกรทุกด้าน
 13. โครงการสืบทอดทายาทเกษตรกร
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 36 คน จากที่ตั้งไว้ 50 คน
ประกอบด้วย

หน่วยงาน สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง  สถานีพัฒนาที่ดินพัทลุง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุง สำนักงานชลประทานจังหวัดพัทลุง  ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง
กลุ่มชาวนา กลุ่มชาวนาโรงนาหลานย่าแดง กลุ่มวิชชาลัยรวงข้าว กลุ่มวิสาหกิจบ้านเรียนรู้เกษตรธรรมชาติบางแก้ว กลุ่มวิสาหกิจบ้านเขากลาง กลุ่มโรงเรียนชาวนา

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
2,000.00 0.00 21,114.00 0.00 0.00 0.00 23,114.00 lock_open

Mapping การตลาด อำเภอป่าบอน ปากพะยูน

10 มีนาคม 2560
สุวิมล เกตุทองสุวิมล เกตุทอง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

สอบถามข้อมูลกลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มเกษตรที่ผลิตและจำน่ายข้าว โดยสอบถามข้อมูลการผลิต ชนิดข้าว สมาชิกกลุ่ม ราคาการขาย ผู้บริโภค และวัตถุประสงค์ในการซื้อข้าวของผู้บริโภค

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลการตลาดข้าวอินทรีย์
พบว่ากลุ่มผู้บริโภคหลักๆ จะมี 3 กลุ่ม ได้แก่
1. กลุ่มผู้รักสุขภาพทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ 2. กลุ่มข้าราชการในงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจชุมชน ได้แก่ โรงเรียน มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล สถานีอนามัย องค์การบริหารส่วนตำบล สถานีตำรวจ ธกส. เป็นต้น 3. สมาชิกผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ สำหรับบริโภคในครัวเรือน โดยวัตถุประสงค์ในการซื้อข้าวอินทรีย์
1. เพื่อบริโภคในครัวเรือน 2. เพื่อซื้อเป็นของฝาก 3. เพื่อซื้อเป็นของที่ระลึกในเทศกาลต่างๆ เช่น ปีใหม่ สงกรานต์
4. เพื่อซื้อเป็นของชำร่วย ของรับไหว้ผู้ใหญ่ในงานแต่งงาน 5. เพื่อสุขภาพที่ดี เนื่องจากผู้บริโภคทราบถึงประโยชน์ของข้าวอินทรีย์ที่มีต่อสุขภาพ

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
1,000.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 lock_open

Mapping การตลาดอำเภอตะโหมด อำเภอกงหรา

6 มีนาคม 2560
สุวิมล เกตุทองสุวิมล เกตุทอง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

สอบถามข้อมูลกลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มเกษตรที่ผลิตและจำน่ายข้าว โดยสอบถามข้อมูลการผลิต ชนิดข้าว สมาชิกกลุ่ม ราคาการขาย ผู้บริโภค และวัตถุประสงค์ในการซื้อข้าวของผู้บริโภค

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลการตลาดข้าวอินทรีย์
พบว่ากลุ่มผู้บริโภคหลักๆ จะมี 3 กลุ่ม ได้แก่
1. กลุ่มผู้รักสุขภาพทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ 2. กลุ่มข้าราชการในงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจชุมชน ได้แก่ โรงเรียน มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล สถานีอนามัย องค์การบริหารส่วนตำบล สถานีตำรวจ ธกส. เป็นต้น 3. สมาชิกผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ สำหรับบริโภคในครัวเรือน โดยวัตถุประสงค์ในการซื้อข้าวอินทรีย์
1. เพื่อบริโภคในครัวเรือน 2. เพื่อซื้อเป็นของฝาก 3. เพื่อซื้อเป็นของที่ระลึกในเทศกาลต่างๆ เช่น ปีใหม่ สงกรานต์
4. เพื่อซื้อเป็นของชำร่วย ของรับไหว้ผู้ใหญ่ในงานแต่งงาน 5. เพื่อสุขภาพที่ดี เนื่องจากผู้บริโภคทราบถึงประโยชน์ของข้าวอินทรีย์ที่มีต่อสุขภาพ

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
1,000.00 0.00 880.00 0.00 0.00 0.00 1,880.00 lock_open

Mapping การตลาดอำเภอบางแก้ว อำเภอเขาชัยสน

3 มีนาคม 2560
สุวิมล เกตุทองสุวิมล เกตุทอง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

สอบถามข้อมูลกลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มเกษตรที่ผลิตและจำน่ายข้าว โดยสอบถามข้อมูลการผลิต ชนิดข้าว สมาชิกกลุ่ม ราคาการขาย ผู้บริโภค และวัตถุประสงค์ในการซื้อข้าวของผู้บริโภค

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลการตลาดข้าวอินทรีย์
พบว่ากลุ่มผู้บริโภคหลักๆ จะมี 3 กลุ่ม ได้แก่
1. กลุ่มผู้รักสุขภาพทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ 2. กลุ่มข้าราชการในงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจชุมชน ได้แก่ โรงเรียน มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล สถานีอนามัย องค์การบริหารส่วนตำบล สถานีตำรวจ ธกส. เป็นต้น 3. สมาชิกผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ สำหรับบริโภคในครัวเรือน โดยวัตถุประสงค์ในการซื้อข้าวอินทรีย์
1. เพื่อบริโภคในครัวเรือน 2. เพื่อซื้อเป็นของฝาก 3. เพื่อซื้อเป็นของที่ระลึกในเทศกาลต่างๆ เช่น ปีใหม่ สงกรานต์
4. เพื่อซื้อเป็นของชำร่วย ของรับไหว้ผู้ใหญ่ในงานแต่งงาน 5. เพื่อสุขภาพที่ดี เนื่องจากผู้บริโภคทราบถึงประโยชน์ของข้าวอินทรีย์ที่มีต่อสุขภาพ

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
1,000.00 0.00 950.00 0.00 0.00 0.00 1,950.00 lock_open

Mapping การตลาดป่าพะยอม ศรีบรรพต ศรีนครินทร์

26 กุมภาพันธ์ 2560
สุวิมล เกตุทองสุวิมล เกตุทอง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

สอบถามข้อมูลกลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มเกษตรที่ผลิตและจำน่ายข้าว โดยสอบถามข้อมูลการผลิต ชนิดข้าว สมาชิกกลุ่ม ราคาการขาย ผู้บริโภค และวัตถุประสงค์ในการซื้อข้าวของผู้บริโภค

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลการตลาดข้าวอินทรีย์
พบว่ากลุ่มผู้บริโภคหลักๆ จะมี 3 กลุ่ม ได้แก่
1. กลุ่มผู้รักสุขภาพทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ 2. กลุ่มข้าราชการในงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจชุมชน ได้แก่ โรงเรียน มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล สถานีอนามัย องค์การบริหารส่วนตำบล สถานีตำรวจ ธกส. เป็นต้น 3. สมาชิกผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ สำหรับบริโภคในครัวเรือน โดยวัตถุประสงค์ในการซื้อข้าวอินทรีย์
1. เพื่อบริโภคในครัวเรือน 2. เพื่อซื้อเป็นของฝาก 3. เพื่อซื้อเป็นของที่ระลึกในเทศกาลต่างๆ เช่น ปีใหม่ สงกรานต์
4. เพื่อซื้อเป็นของชำร่วย ของรับไหว้ผู้ใหญ่ในงานแต่งงาน 5. เพื่อสุขภาพที่ดี เนื่องจากผู้บริโภคทราบถึงประโยชน์ของข้าวอินทรีย์ที่มีต่อสุขภาพ

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
1,500.00 0.00 2,250.00 0.00 0.00 0.00 3,750.00 lock_open

Mapping การตลาดอำเภอควนขนุนและอำเภอเมือง

25 กุมภาพันธ์ 2560
สุวิมล เกตุทองสุวิมล เกตุทอง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

สอบถามข้อมูลกลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มเกษตรที่ผลิตและจำน่ายข้าว โดยสอบถามข้อมูลการผลิต ชนิดข้าว สมาชิกกลุ่ม ราคาการขาย ผู้บริโภค และวัตถุประสงค์ในการซื้อข้าวของผู้บริโภค

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลการตลาดข้าวอินทรีย์
พบว่ากลุ่มผู้บริโภคหลักๆ จะมี 3 กลุ่ม ได้แก่
1. กลุ่มผู้รักสุขภาพทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ 2. กลุ่มข้าราชการในงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจชุมชน ได้แก่ โรงเรียน มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล สถานีอนามัย องค์การบริหารส่วนตำบล สถานีตำรวจ ธกส. เป็นต้น 3. สมาชิกผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ สำหรับบริโภคในครัวเรือน โดยวัตถุประสงค์ในการซื้อข้าวอินทรีย์
1. เพื่อบริโภคในครัวเรือน 2. เพื่อซื้อเป็นของฝาก 3. เพื่อซื้อเป็นของที่ระลึกในเทศกาลต่างๆ เช่น ปีใหม่ สงกรานต์
4. เพื่อซื้อเป็นของชำร่วย ของรับไหว้ผู้ใหญ่ในงานแต่งงาน 5. เพื่อสุขภาพที่ดี เนื่องจากผู้บริโภคทราบถึงประโยชน์ของข้าวอินทรีย์ที่มีต่อสุขภาพ

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
1,500.00 0.00 1,800.00 0.00 0.00 0.00 3,300.00 lock_open

การแปลงยุทธศาสตร์ข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุงไปสู่การปฎิบัติ อำเภอควนขนุน

1 มิถุนายน 2560
สุวิมล เกตุทองสุวิมล เกตุทอง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 • พูดคุยเรื่องรายละเอียดโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุง
 • ชี้แจงเรื่องร่างยุทธศาสตร์ข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุง
 • แลกเปลี่ยนความคิดเรื่องการทำนาอินทรีย์กับเกษตรกร
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เกษตรกรผลิตข้าวโดยการทำนาอินทรีย์ ช่วงแรกๆที่เริ่มทำนาอินทรีย์จะได้ผลผลิตน้อยกว่าการทำนาเคมี แต่เมื่อเริ่มทำต่อเนื่อง ผลผลิตจะได้ปริมาณที่เยอะขึ้น นิเวศเกษตร

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 7 คน จากที่ตั้งไว้ 20 คน
ประกอบด้วย

กลุ่มชาวนาวิชชาลัยรวงข้าว และเกษตรกรในตำบลพนางตุง

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
1,500.00 0.00 1,400.00 0.00 0.00 0.00 2,900.00 lock_open

สนับสนุนเครือข่ายชาวนาเกษตรอินทรีย์วิถีนิเวศเมืองลุงในการสื่อสารกับสังคม

4 เมษายน 2560
สุวิมล เกตุทองสุวิมล เกตุทอง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 • ผู้ว่าทำพิธีเปิดและส่งมอบเมล็ดพันธุ์ปอเทือง สนับสนุนโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • ร่วมกันเก็บข้าว
 • มอบเกียรติบัตรให้แปลงที่เข้าร่วมโครงการ
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • เยาวชนได้เรียนรู้การเก็บข้าวโดยวิถีภูมิปัญญาดังเดิมเพิ่มขึ้น
 • ทำให้กลุ่มเครือข่ายชาวนาเกษตรอินทรีย์จังหวัดพัทลุงเป็นที่รู้จักมากขึ้น
 • ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้ ลงมือเก็บข้าวได้ด้วยตนเอง
 • ทำให้พี่น้องชาวนาพัทลุงมีความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม
 • ทำให้ผู้ว่า หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมทำกิจกรรมด้วยความพร้อมเพียง
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 80 คน จากที่ตั้งไว้ 60 คน
ประกอบด้วย
 1. รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง
 2. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุงและทีมงาน
 3. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย
 4. ประธานสภาเกษตรจังหวัดพัทลุงและทีมงาน
 5. เกษตรจังหวัดพัทลุงและทีมงาน
 6. กำนันตำบลนาปะขอ
 7. เครือข่ายเกษตรกรอำเภอบางแก้ว
 8. ประมงจังหวัดพัทลุง
 9. เยาวชนและชาวบ้านในชุมชน
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
1,500.00 0.00 2,300.00 0.00 0.00 0.00 3,800.00 lock_open

สนับสนุนเครือข่ายชาวนาเกษตรอินทรีย์วิถีนิเวศเมืองลุงในการสื่อสารกับสังคม

29 มีนาคม 2560
สุวิมล เกตุทองสุวิมล เกตุทอง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 • ผู้ว่าทำพิธีเปิดและส่งมอบเมล็ดพันธุ์ปอเทือง สนับสนุนโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • ร่วมกันเก็บข้าว
 • มอบเกียรติบัตรให้แปลงที่เข้าร่วมโครงการ
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • เยาวชนได้เรียนรู้การเก็บข้าวโดยวิถีภูมิปัญญาดังเดิมเพิ่มขึ้น
 • ทำให้กลุ่มเครือข่ายชาวนาเกษตรอินทรีย์จังหวัดพัทลุงเป็นที่รู้จักมากขึ้น
 • ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้ ลงมือเก็บข้าวได้ด้วยตนเอง
 • ทำให้พี่น้องชาวนาพัทลุงมีความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม
 • ทำให้ผู้ว่า หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมทำกิจกรรมด้วยความพร้อมเพียง
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 80 คน จากที่ตั้งไว้ 60 คน
ประกอบด้วย
 1. ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง
 2. นายอำเภอป่าบอน
 3. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุงและทีมงาน
 4. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย
 5. ประธานสภาเกษตรจังหวัดพัทลุงและทีมงาน
 6. เกษตรจังหวัดพัทลุงและทีมงาน
 7. กำนันตำบลโคกทราย
 8. เครือข่ายเกษตรกรอำเภอป่าบอน
 9. ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาป่าบอน
  10.  เยาวชนและชาวบ้านในชุมชน
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
1,500.00 0.00 5,100.00 1,250.00 0.00 0.00 7,850.00 lock_open

การแปลงยุทธศาสตร์ข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุงไปสู่การปฎิบัติในพื้นที่ อ.กงหรา

29 พฤษภาคม 2560
สุวิมล เกตุทองสุวิมล เกตุทอง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 • พูดคุยเรื่องรายละเอียดโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุง
 • ชี้แจงเรื่องร่างยุทธศาสตร์ข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุง
 • แลกเปลี่ยนความคิดเรื่องการทำนาอินทรีย์กับเกษตรกร
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เกษตรกรได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการทำนาอินทรีย์
เกษตรกรมีเป้าหมายเรื่องการทำนาอินทรีย์ แต่เนื่องจากมีปัจจัยหลายๆอย่างที่ทำให้ไม่สามารถทำนาอินทรีย์ได้ เช่น ปัญหาเรื่องหญ้า ปัญหาเรื่องหอยเชอรี่ ปัญหาเรื่องมีพื้นที่นาน้อย และบริเวณโดยรอบทำนาเคมี จึงไม่สามารถทำนาอินทรีย์ได้

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 6 คน จากที่ตั้งไว้ 5 คน
ประกอบด้วย

โรงเรียนชาวนา และเกษตรกรที่ทำนาในอำเภอกงหราผู้ใหญ่บ้าน ม.1 ต.ชะรัด

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
1,500.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 lock_open

การแปลงยุทธศาสตร์ข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุงไปสู่การปฎิบัติในพื้นที่นาอินทรย์ ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน

26 พฤษภาคม 2560
สุวิมล เกตุทองสุวิมล เกตุทอง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 • พูดคุยเรื่องรายละเอียดโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุง
 • ชี้แจงเรื่องร่างยุทธศาสตร์ข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุง
 • แลกเปลี่ยนความคิดเรื่องการทำนาอินทรีย์กับเกษตรกร
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เกษตรกรที่ได้รับความรู้เกี่ยวกับการทำนาอินทรีย์ แต่การเปลี่ยนแปลงอาจจะเกิดขึ้นได้ยาก เนื่องจากบริเวณรอบๆข้างทำนาเคมี และด้วยสภาวะแวดล้อมตามปัจจุบัน ฝนไม่ตกตามฤดูกาล

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 15 คน จากที่ตั้งไว้ 20 คน
ประกอบด้วย

เกษตรกรที่ทำนาในตำบลพนมวังก์

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
500.00 0.00 1,400.00 0.00 0.00 0.00 1,900.00 lock_open

ประชุมคณะทำงาน

22 มีนาคม 2560
สุวิมล เกตุทองสุวิมล เกตุทอง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมเรื่องร่างยุทธศาสตร์ข้าวจังหวัดพัทลุง 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุงชีแจ้งในที่ประชุมว่าขณะนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงนาแปลงใหญ่ เหลือแค่ 300 ไร่ สมาชิก 30 คน ซึ่งพัทลุงสามารถทำนาแปลงใหญ่ได้ง่ายขึ้น

การจำหน่ายข้าวอินทรีย์โดยส่วนใหญ่เกษตรจะจำหน่ายที่กลุ่ม แต่มีจุดด้อยคือไม่สมมารถจัดส่งเป็นปริมาณมากเลยได้ มีการเสนอให้หาแนวทางที่จะสามารถส่งผลผลิตเป็นปริมาณมาก ซึ่งจะส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้น

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 11 คน จากที่ตั้งไว้ 20 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงาน ประกอบด้วย กลุ่มชาวนาโรงนาหลานย่าแดง วิชชาลัยรวงข้าว โรงเรียนชาวนา หน่วยงานจากสภาเกษตรและสหกรณ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
2,500.00 0.00 2,085.00 0.00 202.00 0.00 4,787.00 lock_open

สนับสนุนเครือข่ายชาวนาเกษตรอินทรีย์วิถีนิเวศเมืองลุงในการสื่อสารกับสังคม

24 มีนาคม 2560
สุวิมล เกตุทองสุวิมล เกตุทอง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 • ผู้ว่าทำพิธีเปิดและส่งมอบเมล็ดพันธุ์ปอเทือง สนับสนุนโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • ร่วมกันเก็บข้าว
 • มอบเกียรติบัตรให้แปลงที่เข้าร่วมโครงการ
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • เยาวชนได้เรียนรู้การเก็บข้าวโดยวิถีภูมิปัญญาดังเดิมเพิ่มขึ้น
 • ทำให้กลุ่มเครือข่ายชาวนาเกษตรอินทรีย์จังหวัดพัทลุงเป็นที่รู้จักมากขึ้น
 • ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้ ลงมือเก็บข้าวได้ด้วยตนเอง
 • ทำให้พี่น้องชาวนาพัทลุงมีความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม
 • ทำให้ผู้ว่าฯ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมทำกิจกรรมด้วยความพร้อมเพียง
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 80 คน จากที่ตั้งไว้ 60 คน
ประกอบด้วย
 1. ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง
 2. นายอำเภอบางแก้ว
 3. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุงและทีมงาน
 4. นายกเทศบาลตำบลท่ามะเดื่อและทีมงาน
 5. ประธานสภาเกษตรจังหวัดพัทลุงและทีมงาน
 6. เกษตรจังหวัดพัทลุงและทีมงาน
 7. ประธานกรรมการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีพัทลุง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด และทีมงาน
 8. สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย
 9. ครูและนักเรียนโรงเรียนวัดรัตนวราราม
 10. เครือข่ายเกษตรกรอำเภอบางแก้ว
 11. ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบางแก้ว
 12. กำนัน ตำบลท่ามะเดื่อ
 13. เยาวชนและชาวบ้านในชุมชน
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
1,500.00 0.00 11,860.00 2,968.00 0.00 0.00 16,328.00 lock_open

สร้างระบบมตารฐานอินทรีย์ของจังหวัดพัทลุงโดยใช้การรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS)

25 เมษายน 2560
สุวิมล เกตุทองสุวิมล เกตุทอง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 • ชี้แจงการสมัคร ข้อบังคับ การตรวจแปลง และกระบวนการทำร่างสร้างระบบมาตรฐานอินทรีย์ของจังหวัดพัทลุงโดยใช้การรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS)
 • พิจารณาร่างสร้างระบบมาตรฐานอินทรีย์ของจังหวัดพัทลุงโดยใช้การรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS)
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • กลุ่มเครือข่ายเกษตรกรเข้าใจเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมมากขึ้น
 • กลุ่มเครือข่ายเกษตรกรมีส่วนร่วมในการแสดงความเห็นทำให้เกิดแนวทางที่จะก่อให้มีมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนของกลุ่มเครือข่ายชาวนาเกษตรอินทรีย์ขึ้น
 • ได้ร่างสร้างระบบมตารฐานอินทรีย์ของจังหวัดพัทลุงโดยใช้การรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS)
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 54 คน จากที่ตั้งไว้ 20 คน
ประกอบด้วย

กลุ่มเครือข่ายเกษตรอินทรีย์วิถีนิเวศเมืองลุง ประกอบไปด้วย กลุ่มทำนาอินทรีย์ กลุ่มผักอินทรีย์ กลุ่มพืชอินทรีย์ กลุ่มเลี้ยงสัตว์อินทรีย์ กลุ่มไม้ดอกอินทรีย์ กลุ่มไม้ผลอินทรีย์ และกลุ่มสมุนไพรอินทรีย์

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
1,500.00 0.00 16,920.00 9,141.00 0.00 0.00 27,561.00 lock_open

Mapping โรงสีข้าว ป่าบอน

11 กุมภาพันธ์ 2560
สุวิมล เกตุทองสุวิมล เกตุทอง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

เก็บข้อมูลโดยสอบถามข้อมูลชื่อเจ้าของโรงสี ที่อยู่ กำลังผลิตสูงสุดต่อวัน และเก็บพิกัด GPS

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลในอำเภอปากพะยูนและอำเภอป่าบอน อำเภอปากพะยูนพบว่าตำบลหารเทามีโรงสี 4 โรงสี อำเภอป่าบอน ตำบลโคกทรายมีโรงสี 12 โรงสี

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 16 คน จากที่ตั้งไว้ 20 คน
ประกอบด้วย

เกษตรกรที่มีโรงสีข้าว

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
2,000.00 0.00 5,180.00 0.00 0.00 0.00 7,180.00 lock_open

Mapping โรงสีข้าว อำเภอตะโหมด

12 กุมภาพันธ์ 2560
สุวิมล เกตุทองสุวิมล เกตุทอง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

เก็บข้อมูลโรงสีข้าว โดยสอบถามข้อมูลชื่อเจ้าของโรงสี ที่อยู่ กำลังผลิตสูงสุดต่อวันและเก็บพิกัด GPS

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลในอำเภอตะโหมด พบว่าตำบลตะโหมดและตำบลคลองใหญ่มีโรงสีข้าวทั้งหมด 8 โรงสี และอำเภอป่าบอน ในตำบลโคกทราย ทุ่งนารี่ ป่าบอนและวังใหม่ มีโรงสีข้าว 18 โรงสี

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 26 คน จากที่ตั้งไว้ 20 คน
ประกอบด้วย

เกษตรกรที่มีโรงสีข้าว

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
3,500.00 0.00 4,175.00 0.00 0.00 0.00 7,675.00 lock_open

Mapping โรงสีข้าวอำเภอกงหราและอำเภอตะโหมด

6 กุมภาพันธ์ 2560
สุวิมล เกตุทองสุวิมล เกตุทอง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

เก็บข้อมูลโรงสีข้าว โดยสอบถามข้อมูลเจ้าของโรงสี ที่อยู่ กำลังผลิตสูงสุดต่อวัน เก็บพิกัด GPS ในอำเภอกงหราและตะโหมด

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลในอำเภอกงหราและอำเภอตะโหมด อำเภอกงหราลงสำรวจคลองทรายขาวมีโรงสีข้าว 4 โรง
อำเภอตะโหมดลงสำรวจตำบลแม่ขรีมีโรงสีข้าว 1 โรง

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 5 คน จากที่ตั้งไว้ 20 คน
ประกอบด้วย

เกษตรกรที่มีโรงสีข้าว

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
2,000.00 0.00 3,600.00 0.00 0.00 0.00 5,600.00 lock_open

Mapping โรงสีข้าวอำเภอกงหราและอำเภอเขาชัยสน

5 กุมภาพันธ์ 2560
สุวิมล เกตุทองสุวิมล เกตุทอง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

เก็บข้อมูลโรงสีข้าว โดยสอบถามข้อมูลเจ้าของโรงสี ที่อยู่ กำลังผลิตสูงสุดต่อวัน เก็บพิกัด GPS ในอำเภอเมือง อำเภอกงหรา และอำเภอเขาชัยสน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลในอำเภอเมือง อำเภอกงหรา อำเภอเขาชัยสน อำเภอเมืองเก็บข้อมูลในตำบลพญาขัน ตำบลชัยบุรี มีโรงสีข้าวทั้งหมด 3 โรงสี อำเภอกงหราเก็บข้อมูลในตำบลกงหรา ตำบลชะรัด ตำบลสมหวัง ตำบลคลองเฉลิม มีโรงสีข้าวทั้งหมด 10 โรงสี อำเภอเขาชัยสนเก็บข้อมูลในตำบลเขาชัยสนและตำบลเขาชัยสน มีโรงสีข้าวทั้งหมด 14 โรงสี

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 27 คน จากที่ตั้งไว้ 20 คน
ประกอบด้วย

เกษตรกรที่มีโรงสีข้าว

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
2,500.00 0.00 3,600.00 0.00 0.00 0.00 6,100.00 lock_open

Mapping โรงสีข้าวอำเภอปากพะยูน

4 กุมภาพันธ์ 2560
สุวิมล เกตุทองสุวิมล เกตุทอง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

เก็บข้อมูลโรงสีข้าว โดยสอบถามข้อมูลเจ้าของโรงสี ที่อยู่ กำลังผลิตสูงสุดต่อวัน เก็บพิกัด GPS ในอำเภอปากพะยูน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลโรงสีข้าวในอำเภอปากพะยูน ได้ลงสำรวจข้อมูลในตำบลดอนประดู่และดอนทราย มีโรงสีทั้งหมด 16 โรงสี

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 16 คน จากที่ตั้งไว้ 20 คน
ประกอบด้วย

เกษตรกรที่มีโรงสีข้าว

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
2,000.00 0.00 3,600.00 0.00 0.00 0.00 5,600.00 lock_open

Mapping โรงสีข้าวอำเภอบางแก้ว

30 มกราคม 2560
สุวิมล เกตุทองสุวิมล เกตุทอง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

เก็บข้อมูลโรงสีข้าว โดยสอบถามข้อมูลเจ้าของโรงสี ที่อยู่ กำลังผลิตสูงสุดต่อวัน เก็บพิกัด GPS ในอำเภอบางแก้ว

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลในอำเภอบางแก้ว สำรวจข้อมูลในตำบลนาปะขอ ตำบลท่ามะเดื่อ ตำบลโคกสัก มีโรงสีทั้งหมด 9 โรงสีข้าว

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 9 คน จากที่ตั้งไว้ 20 คน
ประกอบด้วย

เกษตรกรที่มีโรงสีข้าว

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
2,000.00 0.00 3,600.00 0.00 0.00 0.00 5,600.00 lock_open

Mapping โรงสีข้าวอำเภอเมือง

29 มกราคม 2560
สุวิมล เกตุทองสุวิมล เกตุทอง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

เก็บข้อมูลโรงสีข้าว โดยสอบถามข้อมูลเจ้าของโรงสี ที่อยู่ กำลังผลิตสูงสุดต่อวัน เก็บพิกัด GPS ในอำเภอเมืองและอำเภอเขาชัยสน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลในอำเภอเมืองและอำเภอเขาชัยสน
อำเภอเมืองเก็บข้อมูลในตำบลนาโหนด ร่มเมือง ปรางหมู่ ชัยบุรี ทั้งหมด 22 โรงสี
อำเภอเขาชัยสนเก็บข้อมูลในตำบลเขาชัยสน ตำบลโคกม่วง ตำบลควนขนุน 20 โรงสี

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 42 คน จากที่ตั้งไว้ 20 คน
ประกอบด้วย

เกษตรกรที่มีโรงสีข้าว

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
2,500.00 0.00 3,600.00 0.00 0.00 0.00 6,100.00 lock_open

Mapping โรงสีข้าวอำเภอเมือง

28 มกราคม 2560
สุวิมล เกตุทองสุวิมล เกตุทอง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

เก็บข้อมูลโรงสีข้าว โดยสอบถามข้อมูล ชื่อโรงสีข้าว เจ้าของโรงสี ที่อยู่ กำลังผลิตสูงสุดต่อวัน และพิกัด GPS ในอำเภอเมืองและอำเภอเขาชัยสน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลในอำเภอเมืองและอำเภอเขาชัยสน พบว่าอำเภอเมือง เก็บข้อมูลในตำบลลำปำ ตำบลควนมะพร้าว ตำบลตำนาน ตำบลท่าแค ตำบลท่ามิหรำ ตำบลนาโหนด มีโรงสีทั้งหมด 19 โรงสี อำเภอเขาชัยสน เก็บข้อมูลในตำบลเขาชัยสน ตำบลควนขนุน และตำบลจองถนน มีโรงสีข้าวทั้งหมด 17 โรงสี

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 36 คน จากที่ตั้งไว้ 20 คน
ประกอบด้วย

เกษตรกรที่มีโรงสีข้าว

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
2,500.00 0.00 3,600.00 0.00 0.00 0.00 6,100.00 lock_open

Mapping โรงสีข้าวอำเภอเมืองและอำเภอป่าพะยอม

22 มกราคม 2560
สุวิมล เกตุทองสุวิมล เกตุทอง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

เก็บข้อมูลโรงสีข้าว โดยสอบถามข้อมูล ชื่อโรงสี เจ้าของโรงสี ที่อยู่ กำลังผลิตสูงสุดต่อวัน และเก็บพิกัด GPS ในอำเภอเมืองและอำเภอป่าพะยอม

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

จาการลงพื้นที่เก็บข้อมูลในอำเภอเมืองและอำเภอป่าพะยอม
อำเภอเมืองลงเก็บข้อมูลในตำบลโคกชะงาย เขาเจียก ควนมะพร้าว มีโรงสีข้าวทั้งหมด 15 โรงสี อำเภอป่าพะยอมเก็บข้อมูลในตำบลบ้านพร้าว บ้านพร้าว ป่าพะยอม มีโรงสีข้าวทั้งหมด 10 โรงสี

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 25 คน จากที่ตั้งไว้ 20 คน
ประกอบด้วย

เกษตรกรที่มีโรงสีข้าว

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
2,500.00 0.00 3,600.00 0.00 0.00 0.00 6,100.00 lock_open

Mapping โรงสีข้าว อำเภอศรีนครินทร์

21 มกราคม 2560
สุวิมล เกตุทองสุวิมล เกตุทอง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

เก็บข้อมูลโรงสีข้าว โดยสอบถามข้อมูล ชื่อโรงสี เจ้าของโรงสี ที่อยู่ กำลังผลิตสูงสุดต่อวัน และเก็บพิกัด GPS ในอำเภอศรีนครินทร์และอำเภอเมือง

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลในอำเภอศรีนครินทร์และอำเภอเมือง อำเภอศรีนครินทร์ลงเก็บข้อมูลในตำบลชุมพล อ่างทองพบว่ามีโรงสีข้าวทั้งหมด 9 โรงสี
อำเภอเมืองลงเก็บข้อมูลในตำบลนาท่อม ท่ามิหรำ พบว่ามีโรงสีข้าว 6 โรงสี

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 15 คน จากที่ตั้งไว้ 20 คน
ประกอบด้วย

เกษตรกรที่มีโรงสีข้าว

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
2,000.00 0.00 3,600.00 0.00 0.00 0.00 5,600.00 lock_open

Mapping โรงสีข้าว อำเภอควนขนุน

15 มกราคม 2560
สุวิมล เกตุทองสุวิมล เกตุทอง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

เก็บข้อมูลโรงสีข้าว โดยสอบถามข้อมูล ชื่อโรงสี เจ้าของโรงสี ที่อยู่ กำลังผลิตสูงสุดต่อวัน และเก็บพิกัด GPS ในอำเภอศรีบรรพต ศรีนครินทร์และอำเภอเมือง

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

จากการลงเก็บข้อมูลในอำเภอศรีบรรพต ศรีนครินทร์และอำเภอเมือง อำเภอศรีบรรพตซึ่งได้เก็บข้อมูลในตำบลเขาย่า เขาปู่และตะแพน มีโรงสีข้าวทั้งหมด 9 โรงสี อำเภอศรีนครินทร์เก็บข้อมูลในตำบลชุมพล บ้านนา ลำสินธุ์ มีโรงสีข้าวทั้งหมด 5 โรงสี
อำเภอเมืองเก็บข้อมูลในนาขยาด แพรกหา ดอนทราย มีโรงสีข้าวทั้งหมด 16 โรงสี

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 30 คน จากที่ตั้งไว้ 20 คน
ประกอบด้วย

เกษตรกรที่มีโรงสีข้าว

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
2,500.00 0.00 4,050.00 0.00 0.00 0.00 6,550.00 lock_open

Mapping โรงสีข้าว อำเภอควนขนุน

14 มกราคม 2560
สุวิมล เกตุทองสุวิมล เกตุทอง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

สอบถามข้อมูลเกษตรกรโดยเล่าความเป็นมาของโครงการและการลงพื้นที่เก็บข้อมูลครั้งนี้ โดยสอบถามข้อมูลเบื้องต้น ผู้เป็นเจ้าของโรงสีข้าว ที่อยู่ กำลังผลิตสูงสุดของโรงสี เก็บพิกัด GPS

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

จากการเก็บข้อมูลโรงสี พบว่าในตำบลพนางตุง ทะเลน้อย ปันแต โตนดด้วน พนมวังก์ มะกอกเหนือ และควนขนุน มีโรงสีข้าวทั้งหมด 34 โรงสี ซึ่งโรงสีส่วนใหญ่จะเป็นโรงสีข้าวที่ใช้ในการในแบบครัวเรือนจะมีชาวบ้านนำข้าวมาสีบ้างเป็นครั้งคราว โดยจะมีการเก็บค่าบริการสีข้าวกระสอบละ 10-20 บาท ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่จะทำนาปี ซึ่งมีข้าวสังข์หยด ข้าวเล็บนกเป็นหลักและจะมีข้าวชนิดอื่นๆ เช่นข้าวไรซ์เบอรี่ ข้าวหอมราชินี ข้าวหอมประทุม เป็นต้น

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 34 คน จากที่ตั้งไว้ 30 คน
ประกอบด้วย

เกษตรกรที่มีโรงสีข้าว เกษตรกร ชาวบ้าน กลุ่มวิสาหกิจที่มีโรงสีข้าว

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
2,500.00 0.00 4,095.00 0.00 0.00 0.00 6,595.00 lock_open

ระดมความเห็นเขียนโครงการเสนอจังหวัด

6 กันยายน 2559
hsmiscachsmiscac
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 300.00 lock_open

ระดมความเห็นเสนอโครงการจังหวัด

7 กันยายน 2559
hsmiscachsmiscac
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 300.00 lock_open

ประสานงาน สจรส.

30 กันยายน 2559
hsmiscachsmiscac
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 1 คน จากที่ตั้งไว้ 1 คน
ประกอบด้วย

-

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 lock_open

ประสานงาน สจรส.

17 ตุลาคม 2559
สุวิมล เกตุทองสุวิมล เกตุทอง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ส่งรายงานการเงิน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

สจรส. ตรวจรายงานความก้าวหน้าและเอกสารการเงิน

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 1 คน จากที่ตั้งไว้ 1 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงาน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 lock_open

ประชุมเตรียมงานสร้างสุขภาคใต้

12 กันยายน 2559
สุวิมล เกตุทองสุวิมล เกตุทอง
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประธานประชุมเพื่อแบ่งหน้าที่โดยมีหน้าที่ดังนี้
1. หน้าที่เตรียมวัสดุอุปกรณ์ฉากหลัง 2. หน้าที่คนออกแบบและคนทำกล่องเพื่อแสดงสินค้า 3. หน้าที่เตรียมวัสดุสำหรับทำเวที 4. หน้าที่เตรียมข้าว 40 สายพันธุ์
5. หน้าที่ประสานและเตรียมกระสอบนั่งสำหรับใส่ข้าวสาร 6. หน้าที่ประสานงานรถและขนย้ายอุกปรณ์
7. หน้าที่เตรียมและเฝ้านิทรรศการ 8. หน้าที่การเพาะข้าว 9. หน้าที่เตรียมอุปกรณ์การทำนา 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ท่านประธาน (คุณสุทธิชัย) ชี้แจงรายละเอียดเรื่องธีมที่ใช้ในการจัดนิทรรศการร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ในหัวข้อ "ความมั่นคงทางด้านอาหาร : การจัดการข้าวอินทรีย์แบบครบวงจร" ชี้แจงกำนดการงานเสวนาในห้องย่อย "ความมั่นคงทางด้านอาหาร : แกะรอยข้าวใต้ ใครทำ ใครกิน" และแจ้งในที่ประชุมเรื่องจำนวนผู้เข้าร่วมงานสร้างสุขภาคใต้โดยต้องส่งชื่อ ที่อยู่ เลขบัตรประชาชน เบอร์โทรศัพท์ และอาหาร ภายในวันที่ 15 กันยายน 2559 รวมทั้งรายละเอียดการเดินทาง การเบิกจ่ายและที่พักสำหรับผู้ที่จัดนิทรรศการ ท่านประธานได้แบ่งหน้าที่รับผิดชอบ 1. หน้าที่เตรียมวัสดุอุปกรณ์ฉากหลัง รับผิดชอบโดย คุณสุทธิชัย 2. หน้าที่คนออกแบบและคนทำกล่องเพื่อแสดงสินค้า รับผิดชอบโดยคุณสุทัศน์ 3. หน้าที่เตรียมวัสดุสำหรับทำเวที รับผิดชอบโดย คุณผาณิต 4. หน้าที่ติดต่อและเตรียมข้าว 40 สายพันธุ์ รับผิดชอบโดย อ.ดร.เชิดศักดิ์
5. หน้าที่ประสานและเตรียมกระสอบนั่งสำหรับใส่ข้าวสาร รับผิดชอบโดยคุณผานิต 6. หน้าที่ประสานงานรถและขนย้ายอุกปรณ์ รับผิดชอบโดย อ.ดร.เชิดศักดิ์
7. หน้าที่จัดและเฝ้านิทรรศการ คณะทำงาน 8. หน้าที่การเพาะข้าว รับผิดชอบโดย คุณผานิต 9. หน้าที่เตรียมอุปกรณ์การทำนา รับผิดชอบโดย อ.เทพรัตน์

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 14 คน จากที่ตั้งไว้ 20 คน
ประกอบด้วย

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร คลัสเตอร์ข้าวสังข์หยดพัทลุง กลุ่มเกษตรกรทำนาตะโหมด  โรงนาหลานย่าแดง วิสาหกิจชุมชนบ้านเขากลาง 

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 4,018.00 0.00 0.00 0.00 4,018.00 lock_open

การประชุมโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุง และ การเตรียมงานสร้างสุขกับทาง สจรส.

29 สิงหาคม 2559
สุวิมล เกตุทองสุวิมล เกตุทอง
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. ท่านประธานแจ้งเรื่อง คำสั่งคณะกรรมการจัดทำแผ่นแม่บทข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุงให้ทาง สจรส. ทราบ ซึ่งลงรายละเอียดว่ามีทั้งหมด 3 ชุด คณะทำงาน ได้แก่

- ชุดคณะอนุกรรมการจัดทำฐานข้อมูลการผลิตข้าวอินทรีย์ของจังหวัดพัทลุง - ชุดคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ - ชุดคณะกรรมการอนุกรมขับเคลื่อนแผนแม่บทข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุง 2. เรียนแจ้งถึงความเป็นมาที่จัดตั้งขึ้นร่วมไปถึงการทำงานก่อนจะมี      ทีม สจรส. เข้ามาให้ความร่วมมือ และได้แนะนำคณะกรรมการชุดเล็กให้กับ      ทีม สจรส. ทราบโดยในที่ประชุมยังให้เกียรติเรียนเชิญ ท่านผู้ใหญ่ นัด อ่อนแก้ว เป็นที่ปรึกษาของทีมอีกหนึ่งท่าน โดยมีรายชื่อดังนี้
กรรมการในโครงการวิจัยโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ข้าวอินทรีย์ร่วมกับ สจรส. คณะที่ปรึกษา 1. นายเทพรัตน์ จันทพันธ์    ประธานที่ปรึกษา 2. นายเทอด นมรักษ์          ที่ปรึกษา 3. นายสมคิด สงเนียม          ที่ปรึกษา 4. นายสำเริง แซ่ตัน            ที่ปรึกษา 5. นาย นัด อ่อนแก้ว          ที่ปรึกษา คณะทำงาน 1. ดร. เชิดศักดิ์ เกื้อรักษ์              ประธานคณะทำงาน 2. นาย เสณี จ่าวิสูตร                  กรรมการ 3. นางสาว เบญจวรรณ บัวขวัญ      กรรมการ 4. นาย สุทธิชัย กาฬสุวรรณ          กรรมการ 5. นาย อำมร สุขวิน                    กรรมการ 6. นายอำนาจ เกตุขาว                กรรมการ 7. นางสาว ธิดา คงอาษา              กรรมการ 8. นางสาว เบญจวรรณ เพ็งหนู      กรรมการ 9. นางสาว จุฑาธิป ชูสง              กรรมการ 10. นาง นทกาญจน์ อัพภาสกิจ        เลขานุการ 11. นางสาว สุจิวรรณ พวงพริก        ผู้ช่วยเลขานุการ 3. ท่านประธานเรียนแจ้งแผนการประชุมประจำเดือนทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือน จนสิ้นสุดโครงการตั้งแต่เดือนกันยายน 2559 ถึง เดือนกุมภาพันธ์ 2560

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 2,750.00 530.00 0.00 0.00 3,280.00 lock_open

ระดมความเห็นเขียนโครงการเสนอจังหวัด

5 กันยายน 2559
สุวิมล เกตุทองสุวิมล เกตุทอง
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

โครงการเสนอจังหวัด

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 13 คน จากที่ตั้งไว้ 20 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงาน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 4,060.00 0.00 0.00 0.00 4,060.00 lock_open

ประชุมคณะทำงานระดมความเห็นทำ Project idea

2 กันยายน 2559
สุวิมล เกตุทองสุวิมล เกตุทอง
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้แบบสรุปโครงการแบบย่อ 2 ยุทธศาสตร์

 1. การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตร อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น กลยุทธ์ แผงานสร้างเมืองลุงให้เป็นเมืองเศรษฐกิจทางการเกษตร โดยแบ่งเป็น 2 โครงการ
  • โครงการยกระดับภูมิปัญญาชาวนาสู้โรงเรียนเกษตรกรอินทรีย์
  • โครงการพัฒนาผลิตข้าวอินทรีย์วิถีนิเวศเมืองลุง
 2. พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์พร้อมดำเนินโครงการทันที กลยุทธ์ พัฒนาข้าวพื้นเมืองปลอดภัยและได้มาตรฐาน (GAP) และอินทรีย์
  • มหกรรมวันข้าวและชาวนาพัทลุง (24 กันยายนของทุกปี )
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 800.00 0.00 0.00 0.00 800.00 lock_open

จัดนิทรรศการงานสร้างสุข ธีม การจัดการข้าวอินทรีย์แบบครบวงจร

2 กันยายน 2559
สุวิมล เกตุทองสุวิมล เกตุทอง
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open

ประชุมคณะทำงานชี้แจงโครงการปรับกิจกรรมเพื่อทำแผนยุทธศาสตร์

17 สิงหาคม 2559
สุวิมล เกตุทองสุวิมล เกตุทอง
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์ 1 ชี้แจงเรื่องการปรับแผนงานโครงการ จัดกลุ่มกิจกรรมด้านเกษตรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีการเสนอเพิ่มเติมในส่วนของแผนงานที่ขาด 

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 3 คน จากที่ตั้งไว้ 5 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงาน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 800.00 0.00 0.00 0.00 800.00 lock_open

นำแผนนาอินทรีย์เสนอเข้าพิจารณาวาระพิเศษของการประชุม ทีมเศรษฐกิจและสังคม

16 สิงหาคม 2559
สุวิมล เกตุทองสุวิมล เกตุทอง
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

นำแผนนาอินทรีย์เสนอเข้าพิจารณาวาระพิเศษของการประชุมทีมเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัด

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 3 คน จากที่ตั้งไว้ 5 คน
ประกอบด้วย

-

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 800.00 0.00 0.00 0.00 800.00 lock_open

ประชุมคณะทำงาน

15 สิงหาคม 2559
สุวิมล เกตุทองสุวิมล เกตุทอง
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตร อุตสาหรกรรมค่อเนื่องจากการเกษตร อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น 

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 2 คน จากที่ตั้งไว้ 5 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงาน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00 600.00 lock_open

ประชุมเสนอโครงการเข้าแผนยุทธศาสตร์เกษตรของ จ.พัทลุง

11 สิงหาคม 2559
สุวิมล เกตุทองสุวิมล เกตุทอง
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ประชุมร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์พัทลุงและเสนอแผนนาอินทรีย์ให้เป็นแผนงบประมาณ ปี 2561-2564 

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 4 คน จากที่ตั้งไว้ 20 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงาน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 800.00 0.00 0.00 0.00 800.00 lock_open

ประชุมคณะทำงานเพื่อจัดทำแผนโครงการเสนอยุทธศาสตร์ จ.พัทลุง

10 สิงหาคม 2559
สุวิมล เกตุทองสุวิมล เกตุทอง
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 10 คน จากที่ตั้งไว้ 20 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงาน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 lock_open

ประชุมคณะทำงานทำแผนยุทธศาสตร์

9 สิงหาคม 2559
สุวิมล เกตุทองสุวิมล เกตุทอง
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

แผนยุทธศาตร์

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 5 คน จากที่ตั้งไว้ 20 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงาน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 1,700.00 0.00 0.00 0.00 1,700.00 lock_open

ประชุมคณะทำงานเพื่อสรุปเวทีโซนเหนือ

12 กรกฎาคม 2559
สุวิมล เกตุทองสุวิมล เกตุทอง
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 5 คน จากที่ตั้งไว้ 20 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงาน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 lock_open

ประชุมคณะทำงานเพื่อสรุปการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น

4 กรกฎาคม 2559
สุวิมล เกตุทองสุวิมล เกตุทอง
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 5 คน จากที่ตั้งไว้ 10 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงาน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 1,450.00 0.00 0.00 0.00 1,450.00 lock_open

จัดทำ Mapping สถานการณ์ข้าวเคมี และข้าวอินทรีย์

30 มิถุนายน 2559
สุวิมล เกตุทองสุวิมล เกตุทอง
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • เรียนรู้การบูรณาการเพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและความปลอดภัย
 • ความต้องการของผูู้ให้ทุน (สจรส.) คือต้องการข้อมูลเพื่อนำไปผลักดันเป็นยุทธศาสตร์
 • เรียนรู้หลักการจัดการงบประะมาณของ สจรส.
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 6 คน จากที่ตั้งไว้ 20 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงาน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open

ประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมเวทีรับฟังความคิดเห็นระดับอำเภอ

28 มิถุนายน 2559
สุวิมล เกตุทองสุวิมล เกตุทอง
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

แบ่งหน้าที่รับผิดชอบ

 • ฝ่ายเวทีและกิจกรรม รับผิดชอบโดย คุณจิ้มและคุณเสณี
 • ฝ่ายข้อมูล รับผิดชอบโดยคุณนัท
 • ฝ่ายลงทะเบียนและหนังสือเชิญรับผิดชอบโดย คุณจอย
 • ฝ่ายบันทึกข้อมูลและภาพ รับผิดชอบโดยเจ้าหน้าที่สภาเกษตร
 • ฝ่ายต้อนรับ รับผิดชอบโดยคุณสุทธิชัย ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวความเป็นมาของโครงการและกล่าวรายงานต่อประธาน
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 7 คน จากที่ตั้งไว้ 10 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงาน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 1,800.00 1,704.00 0.00 0.00 3,504.00 lock_open

ประชุมคณะทำงานเตรียมวางแผนกาขับเคลื่อนแผนแม่บทข้าวอินทรีย์

18 มิถุนายน 2559
สุวิมล เกตุทองสุวิมล เกตุทอง
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้หัวข้อในการจัดเวที

 1. การวิจัยพัฒนา
 2. การบริหารดินและน้ำ
 3. การจัดการมาตรฐานเกษตร
 4. การสร้างมูลค่าเพิ่มและการจัดการตลาด
 5. การรวมกลุ่ม
 6. การพัฒนายกระดับแหล่งเรียนรู้
 7. การพัฒนานโยบายท้องถิ่น โดยแบ่งเป็น 3 โซน เหนือ กลาง ใต้ เวทีประมาณ 50-70 คน โดยมีผู้เกี่ยวข้องในหลายส่วน ทั้งชาวนา เจ้าของกิจการ วิสาหกิจ กลุ่มธุรกิจ หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 12 คน จากที่ตั้งไว้ 20 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 3,620.00 0.00 0.00 0.00 3,620.00 lock_open

ประชุมคณะกรรมการแผนแม่บทข้าว

28 พฤษภาคม 2559
สุวิมล เกตุทองสุวิมล เกตุทอง
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

คณะอนุกรรมการทั้ง 2 ทีม เสนอแผนงานย่อย

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 4 คน จากที่ตั้งไว้ 10 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงาน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 lock_open

ประชุมคณะทำงาน

19 สิงหาคม 2559
สุวิมล เกตุทองสุวิมล เกตุทอง
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จัดทำโครงการย่อยต่อ 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

โครงการย่อย 8 โครงการ

 1. โครงการสนับสนุนและการพัฒนาเมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์
 2. จัดทำปุ๋ยอินทรีย์ผ่านมาตรฐานรับรองให้ใช้ในแปลงเกษตรอินทรีย์ 4,000 ตัน
 3. ปรับปรุงพื้นที่นาให้เหมาะสมเพื่อทำนาอินทรีย์
 4. โครงการสนับสนุนปัจจัยการผลิตข้าวอินทรีย์ต่อเกษตรกรรายย่อย 2,000 บาท ต่อไร่
 5. จัดซื้อเครื่องบรรจุภัณฑ์ เครื่องซีลสูญญากาศ เครื่องมือแปรรูปผลิตภัณฑ์
 6. ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาหลักสูตรและเชื่อมโยงสู่โรงเรียนเกษตร
 7. จัดทำศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์จังหวัดพัทลุงครบวงจร (อุทยานการเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ข้าวและชาวนาพัทลุง)
 8. โครงการวันข้าวและชาวนาพัทลุง 24 กันยายนของทุกปี
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 2 คน จากที่ตั้งไว้ 10 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงาน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 lock_open

ประชุมคณะทำงานรวบรวมข้อมูลจัดทำ Project brief

18 สิงหาคม 2559
สุวิมล เกตุทองสุวิมล เกตุทอง
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

รวบรวมข้อมูลจากคณะทำงาน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

โครงการย่อย 8 โครงการ

 1. โครงการสนับสนุนและการพัฒนาเมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์
 2. จัดทำปุ๋ยอินทรีย์ผ่านมาตรฐานรับรองให้ใช้ในแปลงเกษตรอินทรีย์ 4,000 ตัน
 3. ปรับปรุงพื้นที่นาให้เหมาะสมเพื่อทำนาอินทรีย์
 4. โครงการสนับสนุนปัจจัยการผลิตข้าวอินทรีย์ต่อเกษตรกรรายย่อย 2,000 บาท ต่อไร่
 5. จัดซื้อเครื่องบรรจุภัณฑ์ เครื่องซีลสูญญากาศ เครื่องมือแปรรูปผลิตภัณฑ์
 6. ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาหลักสูตรและเชื่อมโยงสู่โรงเรียนเกษตร
 7. จัดทำศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์จังหวัดพัทลุงครบวงจร (อุทยานการเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ข้าวและชาวนาพัทลุง)
 8. โครงการวันข้าวและชาวนาพัทลุง 24 กันยายนของทุกปี
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 8 คน จากที่ตั้งไว้ 20 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงาน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 2,520.00 0.00 0.00 0.00 2,520.00 lock_open

ประชุมรับฟังความคิดเห็นแนวทางการจัดการข้าวอินทรีย์ เวทีใหญ่

8 สิงหาคม 2559
สุจิวรรณ พวงพริกสุจิวรรณ พวงพริก
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
ร่างรายงาน
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

 

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
2,000.00 0.00 17,100.00 0.00 0.00 0.00 19,100.00 lock_open

ประชุมรับฟังความคิดเห็นแนวทางการจัดการข้าวอินทรีย์โซนกลาง

1 กรกฎาคม 2559
สุจิวรรณ พวงพริกสุจิวรรณ พวงพริก
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
4,000.00 0.00 10,800.00 1,506.00 0.00 0.00 16,306.00 lock_open

ประชุมรับฟังความคิดเห็นแนวทางการจัดการข้าวอินทรีย์โซนเหนือ

11 กรกฎาคม 2559
สุจิวรรณ พวงพริกสุจิวรรณ พวงพริก
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
4,000.00 0.00 10,980.00 0.00 0.00 0.00 14,980.00 lock_open

ประชุมเตรียมงานรับฟังความคิดเห็นแนวทางการจัดการข้าวอินทรีย์ เวทีใหญ่

28 กรกฎาคม 2559
สุจิวรรณ พวงพริกสุจิวรรณ พวงพริก
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประเด็นการสร้างพื้นที่นาแปลงใหญ่

 • ให้เป็นเกษตรที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน 1,000 ไร่(ในปีแรก) เพิ่มขึ้นประมาณ 20 %จากของเดิม
 • การทำนาแบบปลอดภัยหรือปรับเปลื่ยน (GAP) 3,000 ไร่
 • เงื่อนไขสนับสนุน 2,000 บาทต่อไร่
 • กลไกการสนับสนุนปัจเจก

ประเด็นการสร้างการเรียนรู้

 • แหล่งเรียนรู้ ตามระบบนิเวศน์ กับการจัดการที่ดี (Model กลุ่มและปัจเจก)
 • โรงเรียนชาวนา 11 โรงทั่วจังหวัด เป็นชาวนารุ่นใหม่
 • ปราชญ์ชาวนา
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. ประเด็นกลไกการทำงาน
  • ให้มีตัวแทนชาวนาเกษตรอินทรีย์อยู่ในคณะกรรมการร่วมภาครัฐเอกชน (ตัวแทน กรอ.)
 2. งานรณรงค์ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
 3. โมเดลกองทุน (สร้างแรงจูงใจ) ที่มา (เงินมาจากไหน)
  • ลงขันร่วมกันระหว่าง 4 เส้า รัฐ เอกชน ท้องถิ่น ชุมชน(หารือว่ารูปแบบควรเป็นอย่างไร)
  • ภาษีรังนก 30% โดยเสนอเป็นการใช้กองทุนสิ่งแวดล้อม เพราะการทำนาอินทรีย์ เป็นการดูแลสิ่งแวดล้อม นกมีอาหารกิน
  • สปสช. ระดับตำบล (กำหนดแผนเพื่อเสนอให้ผู้ที่จะทำนาเกษตรอินทรีย์ได้ใช้เงินก้อนนี้)
 4. งานวิจัยการตลาด แปรรูป
 5. ให้มี กรรมการข้าวระดับจังหวัดที่ดูภาพรวมการจัดการข้าวระดับจังหวัด ทั้งในเรื่องการผลิต การตลาด งานวิจัย การตรวจสอบมาตรฐาน ติดตามประเมินผลโครงการต่างๆ และเชื่อมโยงคณะกรรมการ กรอ. และคณะกรรมการข้าวระดับชาติ
 6. เสนอให้หน่วยงานภาครัฐระดับจังหวัดที่มีบทบาทในการทำงานวิจัย เช่น สวพ. ศูนย์วิจัยและพัฒนาเขต 8 ศูนย์วิจัยข้าว ม.ทักษิณ วิทยาลัยเกษตร วิทยาลัยการอาชีพ ทำยุทธศาสตร์หรือแผนส่งเสริมการวิจัยข้าวอินทรีย์ครบวงจร
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 60 คน จากที่ตั้งไว้ 50 คน
ประกอบด้วย
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 60 คน
 • การสร้างพื้นที่นาแปลงใหญ่
 • การสร้างการเรียนรู้
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 700.00 0.00 0.00 0.00 700.00 lock_open

ประชุมรับฟังความคิดเห็นแนวทางการจัดการข้าวอินทรีย์โซนใต้

21 กรกฎาคม 2559
เสณีเสณี
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 1. ลงทะเบียนและแจกเอกสารประกอบผู้เข้าร่วมได้ศึกษา
 2. ดำเนินรายการชี้แจ้งที่มาโดย นายเสณี จ่าวิสูตร ได้เล่าถึงวัตถุประสงค์ของเวที ว่าต้องการให้ผู้เข้าร่วมได้มีส่วนร่วมในการออกแบบยุทธศาสตร์การทำนาอินทรีย์ของคนพัทลุงเพื่อเข้ากำหนดเป็นยุทธศาสตร์ระดับจังหวัด ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการออกแบบและผลักดันให้เกิดการทำนาอินทรีย์ และให้ผู้เข้าร่วมได้แนะนำตนเอง
 3. เวทีเปิดเมื่อเวลา 9.30 น. โดย รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง นายอนุรัฐ ไทยตรง ทบทวนวิสัยทัศน์จังหวัดพัทลุง เกษตรยั่งยืนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และคุณภาพชีวิตที่ดีสถานการณ์พัทลุงนั้นพื้นที่เกษตรอินทรีย์/เกษตรยั่งยืนยังน้อยอยู่ภาคส่วนต่างขับเคลื่อนอย่างไรให้มีพื้นที่เกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้น ส่วนของผู้บริโภคมีกระแสของการดูแลสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม บริโภคผลผลิตจากระบบเกษตรอินทรีย์การขับเคลื่อนตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำ ปลายน้ำเพื่อให้ชาวนามีคุณภาพชีวิตที่ดี และได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ของขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดของไทยหลายจังหวัดเขาเคลื่อนมาก อย่างยโสฯก็เคลื่อนมาให้เป็น 100000 ไร่ ที่จังหวัดอื่นเขาก็ขับมากเพราะคนอยากกินข้าวอินทรีย์ ตอนผมอยู่ที่หนองคาย ฝรั่งเขาเข้ามาถามผมว่าอยากกินข้าวอินทรีย์ กินผักปลอดภัยจะหาซื้อได้ที่ไหน ก็แนะนะว่าโรงพยาบาลอำเภอน่าจะมี หรือไปหาแถวร้านดอยคำ ฝรั่งเขากลัวมากเรื่องเคมี เขาบอกว่าคนไทยไม่น่าใส่ปุ๋ยสารเคมีมากขนาดนี้ บ้านเขาใช้น้อยมาก
 4. นายเทพรัตน์ จันทพันธุ์ ผอ.วิทยาลัยภูมิปัญญา ได้นำเสนอให้ผู้เข้าร่วมเห็นความสำคัญที่ต้องผลักดันการการนาอินทรีย์ ว่ามีความสำคัญในหลายด้าน และแนวโน้มของตลาดจะมีกว้างขึ้น รวมทั้งเสนอให้เห็นถึงการเคลื่อนงานของวิทยาลัยภูมิปัญญาที่ได้ทำงานกับหลายภาคส่วนเพื่อที่จะผลักดันในเรื่องนี้ ภาพรวมข้าวอินทรีย์มี 2 ส่วนที่ต้องร่วมกัน คือ 1) หน่วยงานซึ่งที่ผ่านมาก็มีท่านรองผู้ว่ามาเป็นหลัก มาร่วมทุกเวที มีหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องก็คือเกษตรจังหวัด เกษตรสหกรณ์จังหวัด เป็นต้น 2) ภาคเอกชน ต้องมาช่วยกันคิดในเรื่องเทคโนโลยีใหม่ๆ ต้องคิด start up คือให้มองว่าตัวเล็กๆ สามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้
 5. หัวหน้าสนง.เกษตรสหกรณ์จังหวัดพัทลุงได้มาเสนอสิ่งที่หน่วยงานกำลังวางแผนและดำเนินการ บอกว่าในปัจจุบันกำลังทำชวนเข้าร่วมงานตลาดปลอดสารพิษ วันที่ 25 กรกฎาคม2559ณ บนถนนหน้าสำนักงานเกษตร
 6. ช่วงต่อมาเป็นการแบ่งเป็น 2 กลุ่มย่อยเพื่อร่วมเสนอวิธีการหาแนวร่วมในการเพิ่มพื้นที่และผลผลิต โดย
  • ทำอย่างไรที่จะชวนคนที่ยังไม่คิดยังไม่เริ่มมาร่วม
  • ทำอย่างไรให้กลุ่มคนที่ทำอยู่แล้วทำมากขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 7. วงใหญ่ นำเสนอผลการแลกเปลี่ยนกลุ่มย่อยและแลกเปลี่ยนเพิ่มเติม สรุปการประชุม ปิด
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

แบ่งกลุ่มย่อย 2 กลุ่ม เพื่อร่วมเสนอ วิธีการหาแนวร่วมในการเพิ่มพื้นที่และผลผลิต 1. ทำอย่างไรที่จะชวนคนที่ยังไม่คิดยังไม่เริ่มมาร่วม 2. ทำอย่างไรให้กลุ่มคนที่ทำอยู่แล้วทำมากขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
1,000.00 0.00 14,000.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 lock_open