สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ลำดับกิจกรรมหลักงบประมาณก.พ. 66มี.ค. 66เม.ย. 66พ.ค. 66มิ.ย. 66ก.ค. 66ส.ค. 66
1 ประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนและร่วมทำ Mapping ข้อเสนอเชิงนโยบาย(1 ก.พ. 2566-27 ก.พ. 2566) 30,000.00              
2 ประชุมคณะทำงานร่วมกับทีมวิชาการเพื่อสังเคราะห์ข้อมูลลำดับความสำคัญ(1 ก.พ. 2566-14 ก.พ. 2566) 15,500.00              
3 ประชุมร่วมกับหน่วยงานภาคีเพื่อพัฒนากลไกระดับจังหวัด(1 ก.พ. 2566-28 ก.พ. 2566) 20,500.00              
4 ร่วมขับเคลื่อนติดตามนโยบายสาธารณะจังหวัดสตูล(1 มี.ค. 2566-31 มี.ค. 2566) 12,200.00              
5 ถอดบทเรียนการขับเคลื่อนและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย(1 เม.ย. 2566-31 พ.ค. 2566) 21,000.00              
6 จัดงานสร้างสุขจังหวัดสตูล(1 มิ.ย. 2566-31 ก.ค. 2566) 64,000.00              
7 เข้าร่วมงานสร้างสุขภาคใต้ครั้งที่ 13 ที่ ม.อ.(9 ส.ค. 2566-10 ส.ค. 2566) 45,500.00              
8 ประชุมสรุปข้อเสนอเชิงนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนต่อ(11 ส.ค. 2566-31 ส.ค. 2566) 6,300.00              
รวม 215,000.00
1 ประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนและร่วมทำ Mapping ข้อเสนอเชิงนโยบาย กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 30,000.00 1 18,600.00
1 - 27 ก.พ. 66 ประชุมคณะทำงานเพื่อทำความเข้าใจโครงการและวางแผนงานร่วมกัน 0 30,000.00 -
5 มี.ค. 66 ประชุมคณะทำงานสร้างสุขจังหวัดสตูล 0 0.00 18,600.00
2 ประชุมคณะทำงานร่วมกับทีมวิชาการเพื่อสังเคราะห์ข้อมูลลำดับความสำคัญ กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 15,500.00 1 17,400.00
14 ก.พ. 66 ประชุมคณะทำงานร่วมกับทีมวิชาการเพื่อสังเคราะห์ข้อมูลลำดับความสำคัญ 0 15,500.00 -
21 มี.ค. 66 ประชุมพัฒนาศักยภาพของภาคประชาสังคมจังหวัดสตูล 0 0.00 17,400.00
3 ประชุมร่วมกับหน่วยงานภาคีเพื่อพัฒนากลไกระดับจังหวัด กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 20,500.00 1 10,600.00
28 ก.พ. 66 ประชุมร่วมกับหน่วยงานภาคีเพื่อพัฒนากลไกระดับจังหวัด 0 20,500.00 -
30 มี.ค. 66 ประชุมร่วมกับหน่วยงานภาคีเพื่อพัฒนากลไกเครือข่ายจังหวัดสตูล 0 0.00 10,600.00
4 ร่วมขับเคลื่อนติดตามนโยบายสาธารณะจังหวัดสตูล กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 12,200.00 0 0.00
1 - 31 มี.ค. 66 ร่วมขับเคลื่อนติดตามนโยบายสาธารณะจังหวัดสตูล 0 12,200.00 -
5 ถอดบทเรียนการขับเคลื่อนและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 21,000.00 1 17,300.00
7 เม.ย. 66 ขับเคลื่อน ติดตามนโยบายสาธารณะ จ.สตูล 0 21,000.00 17,300.00
6 จัดงานสร้างสุขจังหวัดสตูล กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 64,000.00 0 0.00
23 ก.ค. 66 จัดงานสร้างสุขจังหวัดสตูล 0 64,000.00 -
7 เข้าร่วมงานสร้างสุขภาคใต้ครั้งที่ 13 ที่ ม.อ. กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 45,500.00 0 0.00
9 - 10 ส.ค. 66 เข้าร่วมงานสร้างสุขภาคใต้ครั้งที่ 13 ที่ ม.อ. 0 45,500.00 -
8 ประชุมสรุปข้อเสนอเชิงนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนต่อ กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 6,300.00 0 0.00
11 - 31 ส.ค. 66 ประชุมสรุปข้อเสนอเชิงนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนต่อ 0 6,300.00 -