สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

assignment
บันทึกกิจกรรม
ขับเคลื่อน ติดตามนโยบายสาธารณะ จ.สตูล7 เมษายน 2566
7
เมษายน 2566รายงานจากพื้นที่ โดย wanna
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง
 • ประชุมเตรียมงานสมัชชาคนสตูล ครั้งที่ 10
circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • จัดทำร่างกำหนดการงานสมัชชาสร้างสุขคนสตูล
ประชุมร่วมกับหน่วยงานภาคีเพื่อพัฒนากลไกเครือข่ายจังหวัดสตูล30 มีนาคม 2566
30
มีนาคม 2566รายงานจากพื้นที่ โดย wanna
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง
 • ประชุมร่วมกับหน่วยงานออกแบบเวทีสมัชชารักษ์จังคนสตูล "สุข สตูล 10 ประการ"
circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • กำหนดกลุ่มเป้าหมาย 100 คน
 • รูปแบบการจัดเวทีเสวนาเชิงปฏิบัติการ
 • ผู้รับผิดชอบงาน ประกอบด้วย สมัชชาคนสตูล สภาองค์กรชุมชนระดับตำบล สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน มูลนิธิภาคใต้สีเขียว และ อปท.
ประชุมพัฒนาศักยภาพของภาคประชาสังคมจังหวัดสตูล21 มีนาคม 2566
21
มีนาคม 2566รายงานจากพื้นที่ โดย wanna
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง
 • ประชุมเวทีพัฒนาศักยภาพของภาคประชาสังคมจังหวัดสตูล
circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ได้ขับเคลื่อนพื้นที่รูปธรรมในการจัดการตนเอง
ประชุมคณะทำงานเพื่อทำความเข้าใจโครงการ5 มีนาคม 2566
5
มีนาคม 2566รายงานจากพื้นที่ โดย wanna
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง
 • ประชุมคณะทำงานเพื่อทำความเข้าใจโครงการร่วมกันครั้งที่ 1 เพื่อขับเคลื่อนความเข้าใจโครงการร่วมกันและวางแผนการดำเนินงานเครือข่ายรักษ์จังสตูล และเพื่อขับเคลื่อนงานเครือข่ายรักษ์จังสตูล ครั้งที่ 10
circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • มีคณะทำงานเครือข่ายรักษ์จังสตูล 30 คน ประกอบด้วย เครือข่ายบ้านมั่นคง ภัยพิบัต ประมงพื้นบ้าน ทรัพยากร น้ำ และบ้านพอเพียง
 • กำหนดจัดงานสมัชชาคนสตูล ครั้งที่ 10 "สุข สตูล สิบประการ" ประมาณต้นเดือน พ.ค.66 สร้างทางเลือก 10 โมเกล เป้าหมายที่ดี 10 ประการ